Highland Licensing Committee - 3 August 2021 - Tue, 3 Aug 2021 - 10:00 am - Highland Council Webcasting

Highland Licensing Committee - 3 August 2021
Tue, 3 Aug 2021 - 10:00 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Apologies for absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of minutes / Dearbhadh a’ gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Licences granted under delegated powers / Ceadachdan a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh
Share this agenda point
5. Pending applications – 3 monthly considerations / Iarrtasan ri thighinn – beachdachaidhean 3 mìosach
Share this agenda point
6. Sex Entertainment Venues / Ionadan Fèisteas Feise
Share this agenda point
7. Applications for taxi driver’s / operator’s licences / Iarrtasan airson ceadachdan do dhràibhearan / oibrichean chàraichean airson fastadh prìobhaideach
Share this agenda point
7.1 Application for taxi operator’s licence – Mr John Munro
Share this agenda point
8. Public Entertainment Licences / Ceadachdan Aoigheachd Phoblaich
Share this agenda point
8.1 Premises: Dulnain Bridge Public Hall, Dulnain Bridge
Share this agenda point
  1. Webcast Finished