Highland Licensing Committee - 22 June 2021 - Tue, 22 Jun 2021 - 10:00 am - Highland Council Webcasting

Highland Licensing Committee - 22 June 2021
Tue, 22 Jun 2021 - 10:00 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Apologies for absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of minutes / Dearbhadh a’ gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Licences granted under delegated powers / Ceadachdan a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLC/030/21
Share this agenda point
5. Pending applications – 3 monthly considerations / Iarrtasan ri thighinn – beachdachaidhean 3 mìosach HLC/031/21
Share this agenda point
6. Review of Taxi Tariff 2020/21 / Ath-bhreithneachadh air Taraif Tagsaidh 2020/21 Report No HLC/032/21
Share this agenda point
7. Housing (Scotland) Act 2006 Applications for house in multiple occupation licence / Achd Riaghaltais Chatharra (Alba) 1982 Iarrtasan airson ceadachd thaighean ann an ioma-sheilbh
Share this agenda point
7.1 Premises – Flats at Plot 7A, Inverness Campus, UHI Student Residence, Inverness HLC/033/21
Share this agenda point
8. Civic Government (Scotland) Act 1982 Applications for taxi driver’s / operator’s licences / Achd Riaghaltais Chatharra (Alba) 1982 / Iarrtasan airson ceadachdan do dhràibhearan / oibrichean chàraichean airson fastadh prìobhaideach
Share this agenda point
8.1 Application for taxi operator’s licence – Mr Roger Ewen HLC/034/21
Share this agenda point
  1. Webcast Finished