Pensions Committee and Pension Board - Wed, 22 Sep 2021 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Pensions Committee and Pension Board
Wed, 22 Sep 2021 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of the Meeting
Share this agenda point
9. Internal Audit/In-Sgrùdadh
Share this agenda point
1. Apologies for Absence/Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest/Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Governance Policy Statement 2021/22/Poileasaidh Riaghlaidh 2021/22
Share this agenda point
4. Pension Fund Contributions and Administration/Tabhartasan agus Rianachd Maoin Peinnsein
Share this agenda point
5. Application for Admitted Body Status/Iarrtas airson Inbhe Buidhne Inntrigte
Share this agenda point
6. Highland Council Pension Fund: Monitoring of Retirements/Maoin Peinnsein Chomhairle na Gàidhealtachd: Sgrùdadh Cluaineis
Share this agenda point
7. Training Policy and Training Plan 2021/22/Poileasaidh Trèanaidh agus Plana Trèanaidh 2021/22
Share this agenda point
8. Risk Management Update/Fios às Ùr mu Rianachd Chunnairt
Share this agenda point
9a. Highland Council Pension Fund Internal Audit Annual Report 2020/21/Aithisg In-Sgrùdaidh Maoin Peinnsein Chomhairle na Gàidhealtachd 2020/21
Share this agenda point
9b. Highland Council Pension Fund Internal Audit of Investments/In-sgrùdadh Thasgaidhean Maoin Peinnsein Chomhairle na Gàidhealtachd
Share this agenda point
10a. External Annual Audit Report to Members of the Pensions Committee and the Controller of Audit/Aithisg In-sgrùdaidh Bhliadhnail on Taobh A-muigh do Bhuill de Chomataidh nam Peinnsean agus Rianadair an Sgrùdaidh
Share this agenda point
10b. Letter of Representation 2020/21/Litir Riochdachaidh 2020/21
Share this agenda point
10c. Audited Accounts 2020/21/Cunntasan Sgrùdaichte 2020/21
Share this agenda point
11. Amendments to the Statement of Investment Principles/Atharrachaidhean do dh’Aithris nam Prionnsapalan Tasgaidh
Share this agenda point
12. Investment Sub Committee: Minutes of Meeting/Fo-chomataidh Tasgaidh: Geàrr-chunntas na Coinneimh
Share this agenda point
  1. Webcast Finished