Pensions Committee and Pension Board - Thu, 18 Mar 2021 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Pensions Committee and Pension Board
Thu, 18 Mar 2021 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Item 1 - Apologies for Absence/ Leisgeulan
Share this agenda point
Item 2 - Declarations of Interest/ Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
Item 3 - 2020 Actuarial Valuation Report/ Taisbeanadh Luachaidh Actuaraidh 2020
Share this agenda point
Item 4 - Funding Strategy Statement/ Aithris Ro-innleachd Mhaoineachaidh
Share this agenda point
Item 5 - Statement of Investment Principles/ Aithris air Prionnsapalan Tasgaidh
Share this agenda point
Item 6 - Service Plan 2021/22/ Plana Seirbheis 2021/22
Share this agenda point
Item 7 - Draft Annual Audit Plan 2020/21 (External Audit Report)/ Plana Sgrùdaidh Bliadhnail 2020/21 (Aithisg Sgrùdaidh bhon Taobh A-muigh)
Share this agenda point
Item 8a - Highland Council Pension Fund Internal Report – Pension Fund Contributions/ Aithisg In-Sgrùdaidh
Item 8b - Highland Council Pension Fund Internal Audit Annual Plan 2021/22/ Plana In-Sgrùdaidh Bliadhnail Maoin Peinnsein Chomhairle na Gàidhealtachd 2021/22
Share this agenda point
Item 9 - Pension Fund Contributions and Administration/ Tabhartasan agus Rianachd Maoin Peinnsein
Share this agenda point
Item 10 - Risk Management Update/ Fios às Ùr mu Rianachd Chunnairt
Share this agenda point
Item 11 - Investment Sub Committee: Minutes of Meeting/ Fo-chomataidh Tasgaidh: Geàrr-chunntas na Coinneimh
Share this agenda point
  1. Webcast Finished