Economy and Infrastructure Committee - Wed, 5 May 2021 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Economy and Infrastructure Committee
Wed, 5 May 2021 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Good News / Naidheachdan Matha
Share this agenda point
4.Economy and Infrastructure Capital Programme Update / Fios às Ur mu Phrògram Calpa na h-Eaconamaidh is a’ Bhun-structair
Share this agenda point
5. Service Plan 2021/22 / Plana Seirbheis 2021/22
Share this agenda point
4.Economy and Infrastructure Capital Programme Update / Fios às Ur mu Phrògram Calpa na h-Eaconamaidh is a’ Bhun-structair
Share this agenda point
5. Service Plan 2021/22 / Plana Seirbheis 2021/22
Share this agenda point
6. Strategic Roads schemes – Capital Allocation / Sgeamaichean Rathaidean Ro-innleachdail – Riarachadh Calpa
Share this agenda point
7. Economic Recovery Strategy Update / Plana Ath-shlànachadh Eaconamach
Share this agenda point
8. Coastal Communities Fund Update / Fios as Ùr mu Mhaoin nan Coimhearsnachdan Cladaich
Share this agenda point
9. Inverness and Highland City Region Deal Update / Cunntas às Ùr mu Chùmhnant Baile Roinne Inbhir Nis agus na Gàidhealtachd
Share this agenda point
10. Electric Vehicle Infrastructure Network – Tariff Introduction / Lìonra Bun-structair Charbadan Dealain – Toirt A-steach Cosgais
Share this agenda point
10. Electric Vehicle Infrastructure Network – Tariff Introduction / Lìonra Bun-structair Charbadan Dealain – Toirt A-steach Cosgais
Share this agenda point
11. Highland Biodiversity Action Plan - Council Commitments / Plana Gnìomh Bith-iomadachd na Gàidhealtachd
Share this agenda point
12. National Planning Framework 4 Position Statement Response and Refined Highland Indicative Regional Spatial Strategy / Freagairt Aithris Suidheachaidh Frèam Dealbhaidh Nàiseanta 4 agus Ro-innleachd Spàsail Roinneil Taisbeanach Grinnichte na Gàidhealtachd
Share this agenda point
13. Flow Country World Heritage Site Nomination – Accountable Body / Ainmeachadh Làrach Dualchas na Cruinne airson Dùthaich nam Flòbhaichean – Buidheann Chunntachail
Share this agenda point
14. Climate Change Programme Alignment / Co-thaobhadh Prògram Atharrachadh Gnàth-shìde
Share this agenda point
15. Consultation on Free Bus Travel for Under-19s / Co-chomhairle mu Shiubhal Bus An-asgaidh dhaibhsan fo Aois 19
Share this agenda point
16. 20 MPH Schemes – Proposed programme following Grant Awarded / Sgeamaichean 20 MSU – Prògram ga mholadh às dèidh Tabhartas Fhaotainn
Share this agenda point
16. 20 MPH Schemes – Proposed programme following Grant Awarded / Sgeamaichean 20 MSU – Prògram ga mholadh às dèidh Tabhartas Fhaotainn
Share this agenda point
17. Public and School Transport Contracts / Cùmhnantan Còmhdhail Phoblach is Sgoile
Share this agenda point
18. Bus Service Improvement Partnerships and Bus Partnership Fund / Com-pàirteachasan Leasachaidh Seirbheis Bus agus Maoin Chom-pàirteach Bhusaichean
Share this agenda point
19. Minutes
20. Exclusion of the Public / Às-dùnadh a’ Phobaill
Share this agenda point
  1. Webcast Finished