Highland Licensing Board - 12 January 2021 - Tue, 12 Jan 2021 - 1:00 pm - Highland Council Webcasting

Highland Licensing Board - 12 January 2021
Tue, 12 Jan 2021 - 1:00 pm 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Apologies for absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of interest / Foillseachaidhean com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of minutes / Dearbhadh a’ gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Licensing (Scotland) Act 2005 Licences granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLB/001/21
Share this agenda point
5. Licensing (Scotland) Act 2005 Occasional licences and extended hours granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan Corra-uair agus uairean sìnte a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLB/002/21
Share this agenda point
6. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for new premises licences / Achd na Ceadachd (Alba) 2005 Larrtas airson cheadachdan thogalaichean ura
Share this agenda point
6.1 Applicant: Ardgour Ales Ltd HLB/003/21
Share this agenda point
7. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for provisional premises licences / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtas airson ceadachdan thogalaichean le cumha
Share this agenda point
7.1 Applicant: Sleat Community Trading Company Limited HLB/004/21
Share this agenda point
8. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for variation (major) to premises licences / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtasan airson Caochladh (Mòr) a thaobh ceadachdan thogalaichean
Share this agenda point
8.1 Applicant: Co-operative Group Food Limited, 1 Angel Square, Manchester, M60 0AG HLB/005/21
Share this agenda point
8.2 Applicant: Co-operative Group Food Limited, 1 Angel Square, Manchester, M60 0AG HLB/006/21
Share this agenda point
8.3 Applicant: Wm Morrision Supermarkets PLC, Hillmore House, Gain Lane, Bradford, BD3 7DL HLB/007/21
Share this agenda point
9. Licensing (Scotland) Act 2005 Application for variation (major) to provisional premises licences / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtasan airson caochladh (mòr) a thaobh ceadachdan thogalaichean
Share this agenda point
9.1 Applicant: Duncraig Castle Scotland Limited HLB/008/21
Share this agenda point
10. Licensing (Scotland) Act 2005 Section 83 / Achd Cheadachd (Alba) 2005, Earrann 83
Share this agenda point
10.1 Personal Licence Holder: Alexander Lovell HLB/009/21
Share this agenda point
11. Licensing (Scotland) Act 2005 Section 84 – conduct inconsistent with the licensing objectives / Achd Cheadachd (Alba) 2005, Earrann 84
Share this agenda point
11.1 Personal Licence Holder: Juan Rodriguez HLB/010/21
Share this agenda point
12. Surrender of premises licence / Gèilleadh ceadachd togalaich
Share this agenda point
  1. Webcast Finished