Highland Council - 7 January 2021 - Thu, 7 Jan 2021 - 9:00 am - Highland Council Webcasting

Highland Council - 7 January 2021
Thu, 7 Jan 2021 - 9:00 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Member Briefing
Share this agenda point
Start of the Highland Council Meeting
Share this agenda point
1. Calling of the Roll and Apologies for Absence/Gairm a’ Chlàir agus Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest/Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3i.
Share this agenda point
7. Community Planning Board/Bòrd Dealbhadh Coimhearsnachd
Share this agenda point
3. By-Election – Ward 12 – Aird and Loch Ness – New Date/Fo-Thaghadh – Uàrd 12 – An Àird agus Loch Nis – Ceann-latha Ùr
Share this agenda point
3i.
Share this agenda point
3ii.
Share this agenda point
3ii.
Share this agenda point
1. Calling of the Roll and Apologies for Absence/Gairm a’ Chlàir agus Leisgeulan
Share this agenda point
4. Confirmation of Minutes/Daingneachadh a’ Gheàrr-chunntais
Share this agenda point
5. Minutes of Meetings of Committees/Geàrr-chunntasan Choinneamhan Chomataidhean
Share this agenda point
6. Highland and Western Isles Valuation Joint Board/Co-Bhòrd Luachaidh na Gàidhealtachd is nan Eilean Siar
Share this agenda point
7. Community Planning Board/Bòrd Dealbhadh Coimhearsnachd
Share this agenda point
8. Climate Change Working Group/Buidheann-Obrach Atharrachadh na Gnàth-shìde
Share this agenda point
9. Brexit Working Group/Buidhean Obrach Brexit
10. Redesign Board/Bòrd Ath-dhealbhaidh
Share this agenda point
11. Recovery Board/Bòrd Ath-shlànachaidh
Share this agenda point
12. Recruitment Panel – Executive Chief Officer (Health & Social Care)/Pannal Fastaidh – Àrd-Oifigear Gnìomhach (Slàinte & Cùram Sòisealta)
Share this agenda point
13. Membership of Committees, etc/Ballarachd Chomataidhean, msaa
Share this agenda point
16. Revenue Budget Update Report/Buidseat Teachd-a-steach
Share this agenda point
17. Highland Council Capital Plan 2018/19 to 2022/23 – Update Report/Ath-sgrùdadh Prògram Calpa
Share this agenda point
17. Highland Council Capital Plan 2018/19 to 2022/23 – Update Report/Ath-sgrùdadh Prògram Calpa
Share this agenda point
18. Proposals for Covid-19 Ward Funds and Investing in Play Areas/Molaidhean airson Maoinean Uàird Covid-19 agus Tasgadh ann Àiteachan-cluiche
Share this agenda point
20. 2020 Review of Electoral Arrangements – Highland Council
Share this agenda point
23. Timetable of Meetings for 2021/Clàr-ama Choinneamhan airson 2021
Share this agenda point
24. Deeds Executed/Sgrìobhainnean Lagha a Bhuilicheadh
Share this agenda point
25. Exclusion of the Public/Às-dùnadh a’ Phobaill
Share this agenda point
  1. Webcast Finished