Audit and Scrutiny Committee - 26 November 2020 - Thu, 26 Nov 2020 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Audit and Scrutiny Committee - 26 November 2020
Thu, 26 Nov 2020 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Webcast
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. External Audit Reports / Aithisgean Sgrùdaidh bhon Taobh A-muigh
Share this agenda point
4. Internal Audit Reviews and Progress Report / Ath-bhreithneachaidhean In-sgrùdaidh agus Aithisg Adhartais
Share this agenda point
5. Scottish Public Services Ombudsman (SPSO) Annual Report on the Scottish Welfare Fund Independent Review Service 2019/20 / Ombudsman Seirbheis Phoblach na h-Alba Ath-sgrùdadh Neo-eisimeileach Maoin Sochair na h-Alba 2019/20
Share this agenda point
6. Annual Report of Scottish Public Service Ombudsman Cases determined in 2019/20 / Bhliadhnail de Chùisean Ombudsman Seirbheis Phoblach na h-Alba air an dearbhadh ann an 2019/20
Share this agenda point
4. Internal Audit Reviews and Progress Report / Ath-bhreithneachaidhean In-sgrùdaidh agus Aithisg Adhartais
Share this agenda point
5. Scottish Public Services Ombudsman (SPSO) Annual Report on the Scottish Welfare Fund Independent Review Service 2019/20 / Ombudsman Seirbheis Phoblach na h-Alba Ath-sgrùdadh Neo-eisimeileach Maoin Sochair na h-Alba 2019/20
Share this agenda point
6. Annual Report of Scottish Public Service Ombudsman Cases determined in 2019/20 / Bhliadhnail de Chùisean Ombudsman Seirbheis Phoblach na h-Alba air an dearbhadh ann an 2019/20
Share this agenda point
7. Members Survey on the Effectiveness of Audit and Scrutiny Committee / Suirbhidh Bhall mu Èifeachdachd Comataidh an Sgrùdaidh
Share this agenda point
8. Audit Scotland – Local Government in Scotland Overview, Challenges & Performance 2020 / Sgrùdadh Alba – Riaghaltas Ionadail ann an Alba: Foir-shealladh, Dùbhlain & Coileanadh 2020
Share this agenda point
  1. Webcast Finished