Recovery Board - 23 November 2020 - Mon, 23 Nov 2020 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Recovery Board - 23 November 2020
Mon, 23 Nov 2020 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of the Meeting
Share this agenda point
Item 1 Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
Item 2 Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
Item 3 Minutes of Previous Meeting / Geàrr-chunntas na Coinneimh Roimhe
Share this agenda point
Item 4 Appointment of Vice Chairs / Cur Iar-Chathraichean an Dreuchd
Share this agenda point
Item 5 Recovery Action Plan: Update and Exceptions Report / Plana Gnìomh Ath-shlànachaidh: Aithisg Ùrachaidh agus Eisgeachdan
Share this agenda point
Item 6 Redesign Board Update – Workforce Planning and Development Project / Fios àn Ùr mun Bhòrd Ath-dhealbhaidh – Pròiseact Planadh is Leasachadh Sgioba-obrach
Share this agenda point
Item 7 Economic Recovery Strategy / Cunntas às Ùr mu Thaic do Eaconamaidh na Gàidhealtachd
Share this agenda point
Item 8 BREXIT Update / Cunntas às Ùr mu BREXIT
Share this agenda point
Item 9 COVID: Readiness of Buildings / COVID: Deisealachd Thogalaichean
Share this agenda point
  1. Webcast Finished