Highland Licensing Board - 1 December 2020 Meeting will start following Highland Licensing Committee - Tue, 1 Dec 2020 - 4:50 pm - Highland Council Webcasting

Highland Licensing Board - 1 December 2020 Meeting will start following Highland Licensing Committee
Tue, 1 Dec 2020 - 4:50 pm 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Apologies for absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of interest / Foillseachaidhean com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of minutes / Dearbhadh a’ gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Licensing (Scotland) Act 2005 Licences granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLB/072/20
Share this agenda point
5. Licensing (Scotland) Act 2005 Occasional licences and extended hours granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan Corra-uair agus uairean sìnte a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLB/073/20
Share this agenda point
6. The Highland Licensing Board Annual Financial Report 2019/20 / Aithisg Ionmhasail Bhliadhnail Bòrd Ceadachd na Gàidhealtachd 2019/20 HLB/074/20
Share this agenda point
7. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for variation (major) to premises licences / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtasan airson Caochladh (Mòr) a thaobh ceadachdan thogalaichean
Share this agenda point
7.1 Applicant: John Henderson Shepherd HLB/075/20
Share this agenda point
7.2 Applicant: Highland Liquor Company Ltd HLB/076/20
Share this agenda point
8. Surrender of premises licence / Gèilleadh ceadachd togalaich
Share this agenda point
9. Dates of Meetings in 2021 / Cinn-latha Choinneamhan ann an 2021
Share this agenda point
  1. Webcast Finished