Highland Licensing Committee - 1 December 2020 - Tue, 1 Dec 2020 - 10:00 am - Highland Council Webcasting

Highland Licensing Committee - 1 December 2020
Tue, 1 Dec 2020 - 10:00 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Apologies for absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of minutes / Dearbhadh a’ gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Licences granted under delegated powers / Ceadachdan a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLC/048/20
Share this agenda point
5. Pending applications – 3 monthly considerations / Iarrtasan ri thighinn – beachdachaidhean 3 mìosach HLC/049/20
Share this agenda point
6. Civic Government (Scotland) Act 1982 Public Entertainment Licences / Achd Riaghaltais Chatharra (Alba) 1982 Ceadachdan Aoigheachd Phoblaich
Share this agenda point
6.1 Premises: Craig Maclean Leisure Centre, Cromdale Road, Grantown on Spey HLC/050/20
Share this agenda point
6.2 Premises: Landmark Forest Adventure Park, Carrbridge HLC/051/20
Share this agenda point
6.2 Premises: Landmark Forest Adventure Park, Carrbridge HLC/051/20
Share this agenda point
7. Civic Government (Scotland) Act 1982 Applications for private hire car driver’s / operator’s licences Achd Riaghaltais Chatharra (Alba) 1982 / Iarrtasan airson ceadachdan do dhràibhearan / oibrichean chàraichean airson fastadh prìobhaideach
Share this agenda point
7.1 Application for private hire car driver’s licence – Hristo Georgiev HLC/052/20
Share this agenda point
7.2 Application for private hire car driver’s licence – Jilson Joy HLC/053/20
Share this agenda point
  1. Webcast Finished