Highland Licensing Board - 27 October 2020 - Tue, 27 Oct 2020 - 1:00 pm - Highland Council Webcasting

Highland Licensing Board - 27 October 2020
Tue, 27 Oct 2020 - 1:00 pm 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Apologies for absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of interest / Foillseachaidhean com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of minutes / Dearbhadh a’ gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Licensing (Scotland) Act 2005 Licences granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan a bhuilicheadh fo ùghdarras air thiomnadh HLB/068/20
Share this agenda point
5. Licensing (Scotland) Act 2005 Occasional licences and extended hours granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan Corra-uair agus uairean sìnte a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLB/069/20
Share this agenda point
6. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for provisional premises licences / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtas airson ceadachdan thogalaichean le cumha
Share this agenda point
6.1 Applicant: Arisaig Gin Limited HLB/070/20
Share this agenda point
7. Application for personal licence / Iarrtas airson ceadachd phearsanta
Share this agenda point
7.1 Applicant: Alan Michael Tomlin HLB/071/20
Share this agenda point
8. Surrender of premises licence / Gèilleadh ceadachd togalaich
Share this agenda point
8.1 Premises: Ullinish Country Lodge
Share this agenda point
  1. Webcast Finished