Recovery Board - 7 October 2020 - Wed, 7 Oct 2020 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Recovery Board - 7 October 2020
Wed, 7 Oct 2020 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of the Meeting
Share this agenda point
Item 1 Apologies for Absence
Share this agenda point
Item 2 Declarations of Interest
Share this agenda point
Item 3 Minutes of Previous Meeting / Geàrr-chunntas na Coinneimh Roimhe
Share this agenda point
Item 4 Recovery Action Plan: Progress Update to 30 September 2020 / Plana Gnìomha Ath-shlànachaidh: Cunntas às Ùr mu Adhartas gu 30 Sultain 2020
Share this agenda point
Item 5 Economic Recovery Strategy / Cunntas às Ùr mu Thaic do Eaconamaidh na Gàidhealtachd
Share this agenda point
Item 6 Climate Change / Atharrachadh Gnàth-shìde
Share this agenda point
Item 7 Leadership, Culture & Performance Update / Cunntas às Ùr mu Cheannardas, Cultar & Coileanadh
Share this agenda point
Item 8 BREXIT Update / Cunntas às Ùr mu BREXIT
Share this agenda point
Item 9 Tourism Update / Cunntas às Ùr mu Thurasachd
Share this agenda point
  1. Webcast Finished