Highland Council – 30 July & 3 August 2020 - Mon, 3 Aug 2020 - 9:00 am - Highland Council Webcasting

Highland Council – 30 July & 3 August 2020
Mon, 3 Aug 2020 - 9:00 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Item 1 Calling of the Roll and Apologies for Absence
Share this agenda point
Item 2 Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
Item 3 Membership of the Council – By-Election / Ballrachd na Comhairle
Share this agenda point
Item 4 Confirmation of Minutes / Daingneachadh a’ Gheàrr-chunntais
Share this agenda point
Item 8 Membership of the Council/Committees, etc / Ballarachd Chomataidhean, msaa
Share this agenda point
Item 11 Employee Engagement and Wellbeing Survey
Share this agenda point
Item 12a Review of COVID-19 Services - Humanitarian Assistance and Food Supply /Ath-sgrùdadh air Seirbheisean COVID-19
Share this agenda point
Item 12b Review of COVID-19 Services - Review of Keyworker Childcare Provision in Highland / Ath-sgrùdadh air Seirbheisean COVID-19
Share this agenda point
Item 13 Budget Impact of COVID-19 – Understanding the Gap / COVID-19 – Buaidh Ionmhasail agus a’ Tuigsinn a’ Bheàirn sa Bhuidseat
Share this agenda point
Item 13 Budget Impact of COVID-19 – Understanding the Gap / COVID-19 – Buaidh Ionmhasail agus a’ Tuigsinn a’ Bheàirn sa Bhuidseat
Share this agenda point
Item 9i Question Time - Mr A Baxter / Àm Ceiste
Share this agenda point
Item 9ii Question Time - Mr A Baxter / Àm Ceiste
Share this agenda point
Item 9iii Question Time - Mr A Baxter / Àm Ceiste
Share this agenda point
Item 9iv Question Time - Mr S Mackie / Àm Ceiste
Share this agenda point
Item 9v Question Time - Mr S Mackie / Àm Ceiste
Share this agenda point
Item 9vi Question Time - Mr R MacWilliam / Àm Ceiste
Share this agenda point
Item 9vii Question Time - Mr P Saggers / Àm Ceiste
Share this agenda point
Item 9viii Question Time - Mr P Saggers / Àm Ceiste
Share this agenda point
Item 9ix Question Time - Mr A Jarvie / Àm Ceiste
Share this agenda point
Item 9x Question Time - Mr A Jarvie / Àm Ceiste
Share this agenda point
Item 9xi Question Time - Mr A Jarvie / Àm Ceiste
Share this agenda point
Item 9xii Question Time - Mr I MacKenzie / Àm Ceiste
Share this agenda point
Item 9xi Question Time - Mr A Jarvie / Àm Ceiste
Share this agenda point
Item 9xii Question Time - Mr I MacKenzie / Àm Ceiste
Share this agenda point
Item 9xiii Question Time - Mr J Bruce / Àm Ceiste
Share this agenda point
Item 9xiv Question Time - Mr J Bruce / Àm Ceiste
Share this agenda point
Item 9xv Question Time - Ms M Smith / Àm Ceiste
Share this agenda point
Item 10i Notices of Motion - Covid Management
Share this agenda point
Item 10i Notices of Motion - Covid Management
Share this agenda point
Item 10ii Notices of Motion - Parking Charges
Share this agenda point
Item 10iii Notices of Motion - Employee Whistleblowing
Share this agenda point
Item 1 Calling of the Roll and Apologies for Absence
Share this agenda point
Item 10iv Notices of Motion - Uncontrolled Camping
Share this agenda point
Item 10v Notices of Motion - Broadband
Share this agenda point
Item 14 Recovery Action Plan: Progress Report to 30 June 2020 / Plana-gnìomha Ath-shlànachaidh – Aithisg Adhartais gu 30 Ògmhios 2020
Share this agenda point
Item 15 Update on Occupational Health, Safety and Wellbeing (OHSW) Policy and Guidance / Slàinte agus Sàbhailteachd
Item 16 Decision of Standards Commission for Scotland - Hearing / Toradh Choimisean nan Inbhean
Share this agenda point
Item 17 2019 Review of Electoral Arrangements – Highland Council
Share this agenda point
Item 18 Appointments – CoSLA Boards Cur an Dreuchd Ballrachd – Co-chruinneachadh Ùghdarrasan Ionadail na h-Alba
Share this agenda point
Item 19 Appointment - High Life Highland Cur an Dreuchd do Chompanaidhean – High Life na Gàidhealtachd
Share this agenda point
Item 20 Deeds Executed / Sgrìobhainnean Lagha a Bhuilicheadh
Share this agenda point