Tourism Committee - 16 July 2020 - Thu, 16 Jul 2020 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Tourism Committee - 16 July 2020
Thu, 16 Jul 2020 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Item 1 Appointment of Chair / Cur Cathraiche an Dreuchd
Share this agenda point
Item 1 Appointment of Chair / Cur Cathraiche an Dreuchd
Share this agenda point
Item 2 Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
Item 3 Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
Item 4 Role and Remit of Tourism Committee / Dreuchd agus Raon-ùghdarrais Comataidh na Turasachd
Share this agenda point
Item 5 Presentation: VisitScotland / Taisbeanadh: VisitScotland
Share this agenda point
Item 6 Future Tourism Strategy / Ro-innleachd airson Turasachd na Gàidhealtachd san Àm ri Teachd
Share this agenda point
Item 7 Tourism Infrastructure / Pròiseactan Bun-structair Turasachd
Share this agenda point
  1. Webcast Finished