Highland Licensing Board - 8 September 2020 - Tue, 8 Sep 2020 - 1:00 pm - Highland Council Webcasting

Highland Licensing Board - 8 September 2020
Tue, 8 Sep 2020 - 1:00 pm 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Apologies for absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of interest / Foillseachaidhean com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of minutes / Dearbhadh a’ gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Licensing (Scotland) Act 2005 Licences granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLB/057/20
Share this agenda point
5. Licensing (Scotland) Act 2005 Occasional licences and extended hours granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan Corra-uair agus uairean sìnte a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLB/058/20
Share this agenda point
6. Chief Constable’s Report 2019 to 2020 / Aithisg an Àrd-Chonstabail 2019 gu 2020
Share this agenda point
7. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for new premises licences / Achd na Ceadachd (Alba) 2005 Larrtas airson cheadachdan thogalaichean ura
Share this agenda point
7.1 Applicant: White River Trading, The Strathdearn, Tomatin, IV15 7YN HLB/059/20
Share this agenda point
8. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for provisional premises licences / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtas airson ceadachdan thogalaichean le cumha
Share this agenda point
8.1 Applicant: Caledonian Event Ltd HLB/060/20
Share this agenda point
8.2 Applicant: The Highland Soap Company Limited HLB/061/20
Share this agenda point
8.3 Applicant: Graham McMenemy HLB/062/20
Share this agenda point
8.3 Applicant: Graham McMenemy HLB/062/20
Share this agenda point
9. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for variation (major) to premises licences / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtasan airson Caochladh (Mòr) a thaobh ceadachdan thogalaichean
Share this agenda point
9.1 Applicant: Mary R Fraser HLB/063/20
Share this agenda point
9.2 Applicant: Wm Morrison Supermarkets plc HLB/064/20
Share this agenda point
9.3 Applicant: The Firm of Caspian Shellfish HLB/065/20
Share this agenda point
10. Licensing (Scotland) Act 2005 Application for variation (major) to provisional premises licences / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtasan airson caochladh (mòr) a thaobh ceadachdan thogalaichean
Share this agenda point
10.1 Applicant: Co-operative Group Food Limited HLB/066/20
Share this agenda point
11. Application for personal licence / Iarrtas airson ceadachd phearsanta
Share this agenda point
11.1 Applicant: Charles McCloskey HLB/67/20
Share this agenda point
12. Surrender of premises licence / Gèilleadh ceadachd togalaich
Share this agenda point
12.1 Premises: Spar Shop
Share this agenda point
  1. Webcast Finished