Highland Licensing Board - 4 August 2020 - Tue, 4 Aug 2020 - 1:00 pm - Highland Council Webcasting

Highland Licensing Board - 4 August 2020
Tue, 4 Aug 2020 - 1:00 pm 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Apologies for absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of interest/ Foillseachaidhean com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of minutes / Dearbhadh a’ gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Licensing (Scotland) Act 2005 Licences granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLB/041/20
Share this agenda point
5. Licensing (Scotland) Act 2005 Occasional licences and extended hours granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan Corra-uair agus uairean sìnte a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLB/042/20
Share this agenda point
6. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for new premises licences / Achd na Ceadachd (Alba) 2005 Larrtas airson cheadachdan thogalaichean ura
Share this agenda point
6.1 Applicant: Angus MacLeod HLB/043/20
Share this agenda point
7. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for provisional premises licences / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtas airson ceadachdan thogalaichean le cumha
Share this agenda point
7.1 Applicant: John O’Groats Brewery Ltd HLB/044/20
Share this agenda point
8. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for variation (major) to premises licences / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtasan airson Caochladh (Mòr) a thaobh ceadachdan thogalaichean
Share this agenda point
8.1 Applicant: Eden Court Highlands Ltd HLB/045/20
Share this agenda point
8.2 Applicant: Historic Environment Scotland Enterprises Ltd HLB/046/20
Share this agenda point
8.3 Applicant: Wm Morrison Supermarkets plc HLB/047/20
Share this agenda point
8.4 Applicant: West Highland Distillers Limited HLB/048/20
Share this agenda point
8.5 Applicant: West Highland Distillers Limited HLB/049/20
Share this agenda point
8.6 Applicant: Main Green Limited HLB/050/20
Share this agenda point
8.7 Applicant: The Achness Hotel (A Partnership) HLB/051/20
Share this agenda point
8.8 Applicant: Co-operative Group Food Limited HLB/052/20
Share this agenda point
8.9 Applicant: Co-operative Group Food Limited HLB/053/20
Share this agenda point
8.10 Applicant: Co-operative Group Food Limited HLB/054/20
Share this agenda point
8.11 Applicant: Co-operative Group Food Limited HLB/055/20
Share this agenda point
8.12 Applicant: Merlin Cinemas Limited HLB/056/20
Share this agenda point
  1. Webcast Finished