Highland Licensing Committee - 4 August 2020 - Tue, 4 Aug 2020 - 10:00 am - Highland Council Webcasting

Highland Licensing Committee - 4 August 2020
Tue, 4 Aug 2020 - 10:00 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Apologies for absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of minutes / Dearbhadh a’ gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Licences granted under delegated powers / Ceadachdan a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLC/025/20
Share this agenda point
5. Pending applications – 3 monthly considerations / Iarrtasan ri thighinn – beachdachaidhean 3 mìosach HLC/026/20
Share this agenda point
7. Housing (Scotland) Act 2006 Applications for house in multiple occupation licence / Achd Riaghaltais Chatharra (Alba) 1982 Iarrtasan airson ceadachd thaighean ann an ioma-sheilbh
Share this agenda point
7.1 Premises – 1st Floor, Eildon House, 39 High Street, Inverness HLC/028/20
Share this agenda point
8. Civic Government (Scotland) Act 1982 Taxi driver’s / operator’s licences / Achd Riaghaltais Chatharra (Alba) 1982 Ceadachdan Dhràibhearan / Oibrichean Tagsaidh
Share this agenda point
8.1 Application for the grant of a taxi driver’s licence – Duncan Maxwell HLC/029/20
Share this agenda point
9. Civic Government (Scotland) Act 1982 Applications for private hire car driver’s / operator’s licences Achd Riaghaltais Chatharra (Alba) 1982 / Iarrtasan airson ceadachdan do dhràibhearan / oibrichean chàraichean airson fastadh prìobhaideach
Share this agenda point
9.1 Application for private hire car operator’s licence – Gordon McDonald HLC/030/20
Share this agenda point
6. Civic Government (Scotland) Act 1982 Public Entertainment Licences / Achd Riaghaltais Chatharra (Alba) 1982 Ceadachdan Aoigheachd Phoblaich
Share this agenda point
6.1 Premises: Badenoch Centre, Spey Street, Kingussie HLC/027/20
Share this agenda point
  1. Webcast Finished