Highland Licensing Board - 23 June 2020 - Tue, 23 Jun 2020 - 1:00 pm - Highland Council Webcasting

Highland Licensing Board - 23 June 2020
Tue, 23 Jun 2020 - 1:00 pm 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Apologies for absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of interest / Foillseachaidhean com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of minutes / Dearbhadh a’ gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Licensing (Scotland) Act 2005 Licences granted under delegated powers / Ceadachdan a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh (HLB/034/20)
Share this agenda point
5. Licensing (Scotland) Act 2005 Occasional licences and extended hours granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan Corra-uair agus uairean sìnte a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh(HLB/035/20)
Share this agenda point
6. The Highland Licensing Board Functions Report 2019-20 / Aithisg Dhreuchdan Bhliadhnail Bòrd Ceadachd na Gàidhealtachd 2019/20 (HLB/036/20)
Share this agenda point
7. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for new premises licences / Achd na Ceadachd (Alba) 2005 Larrtas airson cheadachdan thogalaichean ura
Share this agenda point
7.1 Applicant: Joan M MacLeod (HLB/037/20)
Share this agenda point
8. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for variation (major) to premises licences / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtasan airson Caochladh (Mòr) a thaobh ceadachdan thogalaichean
Share this agenda point
8.1 Applicant: Lewiston Arms Ltd (HLB/038/20)
Share this agenda point
9. Application for personal licence / Iarrtas airson ceadachd phearsanta
Share this agenda point
9.1 Applicant: Candace Schofield
Share this agenda point
9.2 Applicant: Kieran Page
Share this agenda point
10. Surrender of premises licence / Gèilleadh ceadachd togalaich
Share this agenda point
10.1 Premises: Glencoe Café
Share this agenda point
  1. Webcast Finished