Pensions Committee and Pension Board - Wed, 23 Sep 2020 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Pensions Committee and Pension Board
Wed, 23 Sep 2020 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting
Share this agenda point
Item 1 - Apologies for Absence/ Leisgeulan
Share this agenda point
Item 2 - Declarations of Interest/ Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
Item 3 - Legal Implication on using Highland Council Pension Fund for Highland Council Capital Projects/ Buaidh Laghail a thaobh a bhith a’ cleachdadh Maoin Peinnsein Chomhairle na Gàidhealtachd airson Phròiseactan Calpa Chomhairle na Gàidhealtachd
Share this agenda point
Item 4a - Highland Council Pension Fund Internal Audit Annual Report 2019/20/ Aithisg In-Sgrùdaidh Maoin Peinnsein Chomhairle na Gàidhealtachd 2019/20
Share this agenda point
Item 4b - Highland Council Pension Fund Internal Audit Annual Plan 2020/21/ Plana In-Sgrùdaidh Bliadhnail Maoin Peinnsein Chomhairle na Gàidhealtachd 2020/21
Share this agenda point
Item 5 - Governance Policy Statement 2020/21/ Poileasaidh Riaghlaidh 2020/21
Share this agenda point
Item 6 - Service Plan 2020/21/ Plana Seirbheis 2020/21
Share this agenda point
Item 7 - Pension Fund Contributions and Administration/ Tabhartasan agus Rianachd Maoin Peinnsein
Share this agenda point
Item 13i - Investment Sub Committee: Minutes of Meeting - 6 September, 2019/Fo-chomataidh Tasgaidh: Geàrr-chunntas na Coinneimh
Share this agenda point
Item 8 - Training Policy and Training Plan 2020/21 Poileasaidh Trèanaidh agus Plana Trèanaidh 2019/20
Share this agenda point
Item 9 - Highland Council Pension Fund: Monitoring of Retirements/ Maoin Peinnsein Chomhairle na Gàidhealtachd: Sgrùdadh Cluaineis
Share this agenda point
Item 10 - Risk Management Update/ Fios às Ùr mu Rianachd Chunnairt
Share this agenda point
Item 11a - External Annual Audit Report to Members of the Pensions Committee and the Controller of Audit/ Aithisg In-sgrùdaidh Bhliadhnail on Taobh A-muigh do Bhuill de Chomataidh nam Peinnsean agus Rianadair an Sgrùdaidh
Item 11b - Letter of Representation 2019/20/ Litir Riochdachaidh 2019/20
Share this agenda point
Item 11c - Audited Accounts 2019/20/ Cunntasan Sgrùdaichte 2019/20
Share this agenda point
Item 12 - Actuarial Update
Share this agenda point
Item 13i - Investment Sub Committee: Minutes of Meeting - 6 September, 2019/Fo-chomataidh Tasgaidh: Geàrr-chunntas na Coinneimh
Share this agenda point
  1. Webcast Finished