Health, Social Care and Wellbeing - 12 November 2020 - Thu, 12 Nov 2020 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Health, Social Care and Wellbeing - 12 November 2020
Thu, 12 Nov 2020 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting / Toiseach na Coinneimh
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Presentation: Green Health, Ailsa Villegas, NHS Highland / Taisbeanadh: Slàinte Uaine, Ailsa Villegas, NHS na Gàidhealtachd
Share this agenda point
4. Violence Against Women Partnership / Com-pàirteachas Fòirneart An Aghaidh Bhoireannach
Share this agenda point
5. Supporting Mental Health and Wellbeing / A’ Toirt Taic do Shlàinte Inntinn agus Sunnd
Share this agenda point
5. Supporting Mental Health and Wellbeing / A’ Toirt Taic do Shlàinte Inntinn agus Sunnd
Share this agenda point
7. Integrated Children's Services Plan 2020 / Plana Seirbheisean Amalaichte Chloinne 2020
Share this agenda point
8. Revenue Budget Monitoring 2nd Quarter 2020/21 / Sgrùdadh Buidseit Teachd-a-steach Ràith 2 2020/21
Share this agenda point
9. Adult Social Care – Care Home Assurance Report / Cùram Sòisealta Inbheach – Aithisg Barantais Dachaigh-Cùraim
Share this agenda point