Health, Social Care and Wellbeing - 26 August 2020 - Wed, 26 Aug 2020 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Health, Social Care and Wellbeing - 26 August 2020
Wed, 26 Aug 2020 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of the Meeting
Share this agenda point
Item 1 Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
Item 2 Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
Item 3 Good News/Deagh Naidheachdan
Share this agenda point
Item 4 Future Thinking of Care in the Highlands - Opening up a conversation with our Communities, staff and partners / Smaoineachadh mu Chùram san Àm ri Teachd sa Ghàidhealtachd – A’ fosgladh còmhradh le ar coimhearsnachdan, luchd-obrach is com-pàirtichean
Share this agenda point
Item 5 Scottish Child Abuse Inquiry and Implications for Local Authorities and presentation on Historic Abuse Inquiry and Section / Rannsachadh Droch Dhìol Chloinne agus Seaghan airson Ùghdarrasan Ionadail agus Taisbeanadh air Rannsachadh Mì-ghnàthachadh Eachdraidheil agus Earrann 21
Share this agenda point
Item 5 Scottish Child Abuse Inquiry and Implications for Local Authorities and presentation on Historic Abuse Inquiry and Section / Rannsachadh Droch Dhìol Chloinne agus Seaghan airson Ùghdarrasan Ionadail agus Taisbeanadh air Rannsachadh Mì-ghnàthachadh Eachdraidheil agus Earrann 21
Share this agenda point
Item 6 Commissioned Health Service Assurance Report / Aithisg Barantachaidh Seirbheis Slàinte Barantaichte
Share this agenda point
Item 7 Overview of Data Reporting to Scottish Government / Tar-sealladh mu Aithris Dàta do Riaghaltas na h-Alba
Share this agenda point
Item 8 Transformation and Governance Arrangements with NHS Highland / Ullachaidhean Cruth-atharrachaidh agus Riaghlachais le NHS na Gàidhealtachd
Share this agenda point
Item 9 Revenue Budget Monitoring 1st Quarter 2020/21 / Sgrùdadh Buidseit Teachd-a-steach Ràith 1 2020/21
Share this agenda point
Item 10 School Years Immunisation Report / Aithisg Ion-dhìon Bhliadhnaichean Sgoile
Share this agenda point