Health, Social Care and Wellbeing - 12 February 2020 - Wed, 12 Feb 2020 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Health, Social Care and Wellbeing - 12 February 2020
Wed, 12 Feb 2020 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of the Meeting
Share this agenda point
Item 1 Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
Item 2 Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
Item 3 Good News/Outstanding Achievements / Naidheachdan Matha/Coileanaidhean Air Leth
Share this agenda point
Item 4 Role and Remit of Health, Social Care and Wellbeing Committee / Raon-ùghdarrais Comataidh na Slàinte, a’ Chùraim Shòisealta agus an t-Soirbheis
Share this agenda point
Item 5 Refugee Resettlement Programme / Prògram Ath-àiteachaidh Fhògarrach
Share this agenda point
Item 6 Chief Social Work Officer Report: 2018/2019 / Aithisg Prìomh Oifigear Obrach-sòisealta: 2018/2019
Share this agenda point
Item 7 Review of the Highland Practice Model / Ath-sgrùdadh air Modal Cleachdaidh na Gàidhealtachd
Share this agenda point
Item 8 The Development of the Integrated Children’s Service Plan 2020 / Leasachadh Plana Sheirbheisean Chloinne Amalaichte 2020
Share this agenda point
Item 9 Partnership Arrangements with NHS Highland / Ullachaidhean Com-pàirteach le NHS na Gàidhealtachd
Share this agenda point
Item 10.i Highland Child Protection Committee Minutes - 20 August 2019
Share this agenda point