Communities and Place Committee - 25 November 2020 - Wed, 25 Nov 2020 - 11:30 am - Highland Council Webcasting

Communities and Place Committee - 25 November 2020
Wed, 25 Nov 2020 - 11:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

Wed, 25 Nov 2020 - 11:30 am

By clicking Submit, you agree that The Highland Council and Public-i can use your email address to send you webcast updates.

We will send you 4 emails: 24 hours before, 1 hour before, when the webcast goes live and when it is archived. You can unsubscribe at any time by clicking on a link in the emails. See our Privacy Policy for more details.

Live

Planned

 1. Start of Meeting
 2. 1. Apologies for Absence / Leisgeulan
 3. 2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
 4. 3. Good News / Naidheachdan Matha
 5. 4i. Presentation: Applecross Community Company / Taisbeanadh: Companaidh Coimhearsnachd na Comraich
 6. 4ii. Community Asset Transfer Requests / Iarrtasan Gluasad So-mhaoin Coimhearsnachd
 7. 4iii. Progress report on the Framework for Community Participation and Involvement / Aithisg adhartais mu Fhrèam-obrach airson Com-pàirteachas Coimhearsnachd
 8. 4iv. North Kessock Bottle Banks – Petition and Response / Athchuinge air a cur a-steach a thaobh a bhith a’ suidheachadh bhancaichean bhotal ann an Ceasag a Tuath, Siorrachd Rois
 9. 5. Update on Humanitarian and Welfare Needs and Support / Fios às ùr mu fheumalachdan is taic daonnachdail is sochair
 10. 6. Local Fire and Rescue Plan for Highland / Plana Ionadail Smàlaidh is Teasairginn airson na Gàidhealtachd
 11. 7. Support for exporting businesses in preparation for EU exit / Taic airson ghnothachasan às-mhalairt ag ullachadh airson an AE fhàgail
 12. 8. Licensing of Residential Caravan Sites / Ceadachd làraich charabhanaichean còmhnaidheach
 13. 9. Burial and Cremation Policy and Management Rules / Poileasaidh agus Riaghailtean Stiùiridh Tìodhlacaidh is Losgaidh-chuirp
 14. 10. Communities and Place Revenue Monitoring Report to 30th September 2020 / Sgrùdadh Teachd-a-steach Buidseit airson Cairteal 2 2020/21
 15. 11. Proposals for Covid Ward Funds and Investing in Play Parks / Molaidhean airson Maoin Uàird Covid agus Tasgadh ann am Pàircean Cluiche
 16. 12i. Operational Fleet Compliance, Policies and Procedures / Gèilleadh, Poileasaidhean agus Modhan-obrach a’ Chabhlaich Obrachaidh
 17. 12ii. Developing the approach to greening the fleet / A’ leasachadh dòigh-obrach gus an a dhèanamh nas uaine
 18. 13i. Waste Projects Update / Fios às ùr mu phròiseactan airson sgudal a ghluasad is a ghlanadh
 19. 13ii. Membership of Waste Strategy Working Group / Membership of Waste Strategy Working Group
Slide selection