Communities and Place Committee - 25 November 2020 - Wed, 25 Nov 2020 - 11:30 am - Highland Council Webcasting

Communities and Place Committee - 25 November 2020
Wed, 25 Nov 2020 - 11:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Good News / Naidheachdan Matha
Share this agenda point
4i. Presentation: Applecross Community Company / Taisbeanadh: Companaidh Coimhearsnachd na Comraich
Share this agenda point
4ii. Community Asset Transfer Requests / Iarrtasan Gluasad So-mhaoin Coimhearsnachd
Share this agenda point
4iii. Progress report on the Framework for Community Participation and Involvement / Aithisg adhartais mu Fhrèam-obrach airson Com-pàirteachas Coimhearsnachd
Share this agenda point
4iv. North Kessock Bottle Banks – Petition and Response / Athchuinge air a cur a-steach a thaobh a bhith a’ suidheachadh bhancaichean bhotal ann an Ceasag a Tuath, Siorrachd Rois
Share this agenda point
4iv. North Kessock Bottle Banks – Petition and Response / Athchuinge air a cur a-steach a thaobh a bhith a’ suidheachadh bhancaichean bhotal ann an Ceasag a Tuath, Siorrachd Rois
Share this agenda point
6. Local Fire and Rescue Plan for Highland / Plana Ionadail Smàlaidh is Teasairginn airson na Gàidhealtachd
Share this agenda point
7. Support for exporting businesses in preparation for EU exit / Taic airson ghnothachasan às-mhalairt ag ullachadh airson an AE fhàgail
Share this agenda point
5. Update on Humanitarian and Welfare Needs and Support / Fios às ùr mu fheumalachdan is taic daonnachdail is sochair
Share this agenda point
7. Support for exporting businesses in preparation for EU exit / Taic airson ghnothachasan às-mhalairt ag ullachadh airson an AE fhàgail
Share this agenda point
8. Licensing of Residential Caravan Sites / Ceadachd làraich charabhanaichean còmhnaidheach
Share this agenda point
9. Burial and Cremation Policy and Management Rules / Poileasaidh agus Riaghailtean Stiùiridh Tìodhlacaidh is Losgaidh-chuirp
Share this agenda point
10. Communities and Place Revenue Monitoring Report to 30th September 2020 / Sgrùdadh Teachd-a-steach Buidseit airson Cairteal 2 2020/21
Share this agenda point
9. Burial and Cremation Policy and Management Rules / Poileasaidh agus Riaghailtean Stiùiridh Tìodhlacaidh is Losgaidh-chuirp
Share this agenda point
9. Burial and Cremation Policy and Management Rules / Poileasaidh agus Riaghailtean Stiùiridh Tìodhlacaidh is Losgaidh-chuirp
Share this agenda point
11. Proposals for Covid Ward Funds and Investing in Play Parks / Molaidhean airson Maoin Uàird Covid agus Tasgadh ann am Pàircean Cluiche
Share this agenda point
12i. Operational Fleet Compliance, Policies and Procedures / Gèilleadh, Poileasaidhean agus Modhan-obrach a’ Chabhlaich Obrachaidh
Share this agenda point
13i. Waste Projects Update / Fios às ùr mu phròiseactan airson sgudal a ghluasad is a ghlanadh
Share this agenda point
13ii. Membership of Waste Strategy Working Group / Membership of Waste Strategy Working Group
Share this agenda point
  1. Webcast Finished