Communities and Place Committee - 19 August 2020 - Wed, 19 Aug 2020 - 11:30 am - Highland Council Webcasting

Communities and Place Committee - 19 August 2020
Wed, 19 Aug 2020 - 11:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Presentation: Burial Ground Maintenance / Taisbeanadh: Cumail Suas Chladhan
Share this agenda point
4i. Community Asset Transfer Requests and Annual Community Asset Transfer Reporting to the Scottish Government / Iarrtasan Gluasad So-mhaoin Coimhearsnachd agus Aithris Bhliadhnail Gluasad So-mhaoin Coimhearsnachd do Riaghaltas na h-Alba
Share this agenda point
4ii. Developing a Framework for Participation and Involvement / A’ Leasachadh Frèam airson Com-pàirteachas
Share this agenda point
4ii. Developing a Framework for Participation and Involvement / A’ Leasachadh Frèam airson Com-pàirteachas
Share this agenda point
6. Performance against the Highland Local Policing Plan 2017-20 / Coileanadh mu Choinneamh Plana Poileasachd Ionadail na Gàidhealtachd 2017-20
Share this agenda point
7i. Performance against the Local Fire and Rescue Plan for Highland 2017-2020 / Coileanadh mu choinneamh Plana Smàlaidh agus Teasairginn Ionadail na Gàidhealtachd 2017-2020
7ii. Review of the Local Fire and Rescue Plan / Ath-sgrùdadh air Plana Smàlaidh agus Teasairginn Ionadail
Share this agenda point
7ii. Review of the Local Fire and Rescue Plan / Ath-sgrùdadh air Plana Smàlaidh agus Teasairginn Ionadail
Share this agenda point
5. Communities and Place Service Response to Covid-19 / Freagairt Seirbheis nan Coimhearsnachdan is nan Àiteachan do Covid-19
Share this agenda point
8i. Waste Projects Update / Cunntas às Ùr mu Phròiseactan Sgudail
Share this agenda point
8ii. Minutes of Waste Strategy Working Group / Geàrr-chunntas Buidheann-obrach Ro-innleachd Sgudail
Share this agenda point
9. Bereavement services update and the approach to Burial Ground Extensions / Cunntas às Ùr mu sheirbheisean call neach-gaoil agus dòigh-obrach a thaobh Leudachadh Chladhan
Share this agenda point
8ii. Minutes of Waste Strategy Working Group / Geàrr-chunntas Buidheann-obrach Ro-innleachd Sgudail
Share this agenda point
9. Bereavement services update and the approach to Burial Ground Extensions / Cunntas às Ùr mu sheirbheisean call neach-gaoil agus dòigh-obrach a thaobh Leudachadh Chladhan
Share this agenda point
10. Communities and Place Revenue Monitoring Report to 30 June 2020 / Sgrùdadh Teachd-a-steach
Share this agenda point
11. Approach to developing and improving customer and citizen contact and relationships / Dòigh-obrach do bhith a’ leasachadh conaltradh is dàimhean le luchd-ceannaich is saoranaich
Share this agenda point
  1. Webcast Finished