Economy and Infrastructure Committee - Thu, 6 Feb 2020 - 11:30 am - Highland Council Webcasting

Economy and Infrastructure Committee
Thu, 6 Feb 2020 - 11:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Webcast
Share this agenda point
1. Apologies for Absence/Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest/Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Good News/Naidheachdan Matha
Share this agenda point
4. Role and Remit - Economy and Infrastructure Committee/Dreuchd agus Raon-ùghdarrais – Comataidh na h-Eaconamaidh agus a’ Bhun-structair
Share this agenda point
5. Appointments to Sub Committees, Working Groups/Cur an Dreuchd gu Fo-Chomataidhean, Buidhnean-obrach
Share this agenda point
7. Off Street Car Parking Policy Update/Fios às Ùr mu Phoileasaidh Parcadh Far-Sràide
Share this agenda point
6. Caithness & North Sutherland Regeneration Partnership - PresentationCom-pàirteachas Ath-nuadhachaidh Ghallaibh & Chataibh a Tuath – Taisbeanadh/
Share this agenda point
6. Caithness & North Sutherland Regeneration Partnership - PresentationCom-pàirteachas Ath-nuadhachaidh Ghallaibh & Chataibh a Tuath – Taisbeanadh/
Share this agenda point
8i. North PAC Minutes - 8 October, 2019
Share this agenda point
8vi. Harbours Management Board Minutes - 13 November, 2019
Share this agenda point
8v. Tourism Working Group Minutes - 28 November, 2019
Share this agenda point
9.Exclusion of the Public/Às-dùnadh a’ Phobaill
Share this agenda point
  1. Webcast Finished
Slide selection