Education Committee - 18 November 2020 - Wed, 18 Nov 2020 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Education Committee - 18 November 2020
Wed, 18 Nov 2020 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Good News/Outstanding Achievements / Naidheachdan Matha/Coileanaidhean Air Leth
Share this agenda point
4i. Education Recovery - Public Health / Ath-shlànachadh Foghlaim - Slàinte Phoblach
Share this agenda point
4ii. Education Recovery - Recruitment / Ath-shlànachadh Foghlaim - Fastadh
Share this agenda point
4iii. Education Recovery - Curriculum / Ath-shlànachadh Foghlaim - Curraicealam
Share this agenda point
5. Improving Outcomes for Young People Update / Fios às Ùr mu Leasachadh Thoraidhean do Dhaoine Òga
Share this agenda point
6. Developing a Whole Systems Approach to Supporting Mental Health and Wellbeing / Ro-innleachd Mathais
Share this agenda point
7. Additional Support Needs Update / Fios às Ùr mu Fheumalachdan Taice a Bharrachd
Share this agenda point
7. Additional Support Needs Update / Fios às Ùr mu Fheumalachdan Taice a Bharrachd
Share this agenda point
8. Early Learning and Childcare 1140 Hours / Fios às ùr mu Thràth-ionnsachadh is Chùram-chloinne
Share this agenda point
9. Revenue Budget Monitoring 2nd Quarter 2020/21 / Sgrùdadh Buidseat Teachd-a-steach 2na Cairteal 2020/21
Share this agenda point
10. High Life Highland Progress Report / Aithisg Adhartais High Life na Gàidhealtachd
Share this agenda point
  1. Webcast Finished