Education Committee - 30 September 2020 - Wed, 30 Sep 2020 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Education Committee - 30 September 2020
Wed, 30 Sep 2020 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Good News/Outstanding Achievements / Naidheachdan Matha/Coileanaidhean Fa Leth
Share this agenda point
4. Presentation: Letters from Lockdown – Preliminary Report / Taisbeanadh: Litrichean bhon Ghlasadh
Share this agenda point
5. SQA Attainment Update / Cunntas às Ùr mu Bhuileachadh SQA
Share this agenda point
6. Learning,Teaching and Curriculum – Reconnect and Recovery / Ionnsachadh agus Teagasg – Ath-cheangal agus Ath-shlànachadh
Share this agenda point
7. Education Recovery and Resilience: additional funding for counselling, teacher resource and digital inclusion
Share this agenda point
8. Early Learning and Childcare 1140 Hours / Cunntas às Ùr mu Thràth-ionnsachadh agus Cùram-chloinne agus Cùram-chloinne
Share this agenda point
9. Revenue Budget Monitoring 1st Quarter 2020/21 / Sgrùdadh Buidseit Teachd-a-steach
Share this agenda point
  1. Webcast Finished