Education Committee - 27 February 2020 - Thu, 27 Feb 2020 - 12:05 pm - Highland Council Webcasting

Education Committee - 27 February 2020
Thu, 27 Feb 2020 - 12:05 pm 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting
Share this agenda point
6. Dingwall Academy – Highland Deaf Education / Acadamaidh Inbhir Pheofharain – Foghlam Buidhre na Gàidhealtachd
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Role and Remit of the Education Committee / Dreuchd agus Raon-ùghdarrais Comataidh an Fhoghlaim
Share this agenda point
4. Membership of Local Negotiating Committee for Teachers / Ballrachd Comataidh Barganachaidh Ionadail airson Thidsearan
Share this agenda point
5. Appointment to SEEMiS LLP Board / Cur an Dreuchd gu Bòrd SEEMisS LLP
Share this agenda point
7. Analysis of Secondary School Interim Attainment / Mion-sgrùdadh de Bhuileachadh Eadar-amail Àrd-sgoile
Share this agenda point
7. Analysis of Secondary School Interim Attainment / Mion-sgrùdadh de Bhuileachadh Eadar-amail Àrd-sgoile
Share this agenda point
8. Additional Support Needs Interim Report / Aithisg Eadar-amail Fheumalachdan Taice a Bharrachd
Share this agenda point
9. Review of Local Negotiating Committee for Teachers (LNCT) Agreement 23: Appointment Procedures – Head Teachers and Depute Head Teachers / Ath-sgrùdadh air Aonta 23 Comataidh Barganachaidh Ionadail airson Thidsearan: Modhan Cur an Dreuchd – Ceannardan agus Iar-Cheannardan
Share this agenda point
10. Early Years Update / Fios às Ùr mu Thràth-bhliadhnaichean
Share this agenda point
11. Review of the proposal to discontinue provision of education at Stoer Primary School, re-assigning its catchment area to that of Lochinver Primary School / Ath-sgrùdadh air a’ mholadh gus solar foghlaim aig Bun-Sgoil an Stòir a sgur, a’ cur na sgìre-sgoile ri Bun-Sgoil Loch an Inbhir
Share this agenda point
12. Statutory Consultation – Gaelic Medium Catchment Proposals for the Plockton Associated School Group / Co-chomhairle Reachdail – Molaidhean Sgìre-sgoile Foghlam tron Ghàidhlig airson Buidheann Sgoiltean Co-cheangailte a’ Phluic
Share this agenda point
  1. Webcast Finished