Housing & Property Committee 29 January 2020 - Wed, 29 Jan 2020 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Housing & Property Committee 29 January 2020
Wed, 29 Jan 2020 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Item 1 Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
Item 2 Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
Item 3 Housing and Property Committee: Role and Remit / Comataidh an Taigheadais agus an t-Seilbh: Dreuchd agus Raon-ùghdarrais
Share this agenda point
Item 4 Housing Revenue Account Revenue Estimates 2020/21 / Tuairmsean Teachd-a-steach HRA 2020/21
Share this agenda point
Item 5 Homelessness: Rapid Rehousing Transition Plan Update / Dìth Dachaigh: Plana Eadar-ghluasadan Taigheadais Luath
Share this agenda point
Item 6 Rent Arrears Management - Tenant Communication and Support / Rianachd Fiachan Màil – Aithisg Conaltradh agus Taic Luchd-mail
Share this agenda point
  1. Webcast Finished