Communities & Place Committee 26 February 2020 - Wed, 26 Feb 2020 - 12:00 pm - Highland Council Webcasting

Communities & Place Committee 26 February 2020
Wed, 26 Feb 2020 - 12:00 pm 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
3. Good News / Naidheachdan Matha
Share this agenda point
4. Role and Remit – Communities and Place Committee / Dreuchd agus Raon-ùghdarrais – Comataidh nan Coimhearsnachdan agus nan Àiteachan
Share this agenda point
5. MOO Food Project - Presentation / Pròiseact Bìdh MOO – Taisbeanadh
Share this agenda point
6. Membership – Waste Strategy Working Group / Ballrachd – Buidheann-obrach Ro-innleachd Sgudail
Share this agenda point
7. Community Asset Transfer Requests / Iarrtasan Gluasad So-mhaoin Choimhearsnachd
Share this agenda point
8. Scottish Government Consultation “Developing Scotland’s Circular Economy: Proposals for Legislation” / Co-chomhairle Riaghaltas na h-Alba mu Bhile na h-Eaconamaidh Chuairteach a Thathar a’ Moladh
Share this agenda point
9. Minutes / Geàrr-chunntas
Share this agenda point
  1. Webcast Finished