City of Inverness Area Committee - 27 August 2020 - Thu, 27 Aug 2020 - 10:00 am - Highland Council Webcasting

City of Inverness Area Committee - 27 August 2020
Thu, 27 Aug 2020 - 10:00 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of the Meeting
Share this agenda point
Item 1 Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
Item 2 Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
Item 3 Presentation – Inverness Castle Project Update / Taisbeanadh – Cunntas às Ùr mu Phròiseact Caisteal Inbhir Nis
Share this agenda point
Item 4 Appointments to Sub-Committee, Working Groups etc / Cur an dreuchd gu Fo-Chomataidh, Buidhnean Obrach is eile
Share this agenda point
Item 5 Scottish Fire and Rescue – Area Performance Report / Smàladh is Teasairginn na h-Alba – Aithisg Coileanaidh Sgìreil
Share this agenda point
Item 6 Police – Area Performance Summary Report / Poileas – Geàrr-aithisg Coileanadh Sgìreil
Share this agenda point
Item 7 City Recovery
Share this agenda point
Item 7 City Recovery
Share this agenda point
Item 8 Housing Performance Report – 1 April 2020 to 30 June 2020 / Aithisg Dèanadais Taigheadais – 1 Giblean 2020 gu 30 An t-Òg mhios 2020
Share this agenda point
Item 9 B9006/B9091 40mph Speed Limit at Croy
Share this agenda point
Item 10 Inverness Common Good Fund: Discretionary Scheme for Winter Payments 2020/21 / Maoin Mathas Coitcheann Inbhir Nis: Sgeama fo Ùghdarras airson Phàighidhean Geamhraidh 2020/21
Share this agenda point
Item 10 Inverness Common Good Fund: Discretionary Scheme for Winter Payments 2020/21 / Maoin Mathas Coitcheann Inbhir Nis: Sgeama fo Ùghdarras airson Phàighidhean Geamhraidh 2020/21
Share this agenda point
Item 11a Inverness Common Good Fund - Financial Monitoring and Capital Project Report / Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis - Sgrùdadh Ionmhasail agus Pròiseactan Calpa
Share this agenda point
Item 11b Inverness Common Good Fund - Grants Applications over £10,000 / Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis - Iarrtasan Tabhartais thar £10,000
Share this agenda point
Item 11c Inverness Common Good Fund (ICGF) Sub-Committee – Annual Report 2019/20 / Aithisg Bhliadhnail Fo-Chomataidh Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis 2019/20
Share this agenda point
Item 12 Inverness Common Good Fund: Victorian Market, Inverness – Action Plan – Update / Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis: Aithisg na Margaidh Bhictòrianaich
Share this agenda point
Item 12 Inverness Common Good Fund: Victorian Market, Inverness – Action Plan – Update / Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis: Aithisg na Margaidh Bhictòrianaich
Share this agenda point
Item 13 Inverness Common Good Fund: Events and Festivals / Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis: Tachartasan agus Fèisean
Share this agenda point
Item 14 Inverness Local Holidays 2021/22 / Saor-làithean Ionadail Inbhir Nis 2021/22
Share this agenda point