Highland Licensing Board - 14 January 2020 - Tue, 14 Jan 2020 - 1:00 pm - Highland Council Webcasting

Highland Licensing Board - 14 January 2020
Tue, 14 Jan 2020 - 1:00 pm 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of meeting
Share this agenda point
1. Apologies for absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of interest / Foillseachaidhean com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of minutes / Dearbhadh a’ gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Licensing (Scotland) Act 2005 Licences granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLB/001/20
Share this agenda point
5. Licensing (Scotland) Act 2005 Occasional licences and extended hours granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan Corra-uair agus uairean sìnte a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLB/002/20
Share this agenda point
6. Review proposals – non-payment of annual premises licence fees / Moladh ath-sgrùdaidh – neo-phàigheadh chìsean ceadachd togalaich bliadhnail HLB/003/20
Share this agenda point
7. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for provisional premises licences / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtas airson ceadachdan thogalaichean le cumha
Share this agenda point
7.1 Applicant: Elgol Bistro Limited HLB/004/20
Share this agenda point
8. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for variation (major) to premises licences / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtasan airson Caochladh (Mòr) a thaobh ceadachdan thogalaichean
Share this agenda point
8.1 Applicant: The Firm of Breadalbane House Hotel HLB/005/20
Share this agenda point
8.2 Applicant: Invopco Limited HLB/006/20
Share this agenda point
9. Surrender of premises licence / Gèilleadh ceadachd togalaich
Share this agenda point
9.1 Premises: Skye Picture House, Broadford, Isle of Skye, IV49 9AJ
Share this agenda point
9.2 Premises: 151 High Street, Fort William, PH33 6EA
Share this agenda point
9.3 Premises: Heilan Coo Shoppy, Plantation, Fort William
Share this agenda point
  1. Webcast Finished