Highland Licensing Committee - 3 December 2019 - Tue, 3 Dec 2019 - 10:00 am - Highland Council Webcasting

Highland Licensing Committee - 3 December 2019
Tue, 3 Dec 2019 - 10:00 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Apologies for absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of minutes / Dearbhadh a’ gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Licences granted under delegated powers / Ceadachdan a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh (HLC/066/19)
Share this agenda point
5. Pending applications – 3 monthly considerations / Iarrtasan ri thighinn – beachdachaidhean 3 mìosach (HLC/067/19)
Share this agenda point
6. Review of Taxi Tariff 2019/20 / Ath-bhreithneachadh air Taraif Tagsaidh 2019/20 (HLC/068/19)
Share this agenda point
7. Wheelchair accessible vehicles – designated list / Carbadan freagarrach airson chathraichean-cuibhle – liosta ainmichte (HLC/069/19)
Share this agenda point
8.1 Application for renewal of a street trader’s licence – Martin MacPherson (HLC/070/19)
Share this agenda point
8.1 Application for renewal of a street trader’s licence – Martin MacPherson (HLC/070/19)
Share this agenda point
10. Civic Government (Scotland) Act 1982 Applications for private hire car driver’s / operator’s licences / Achd Riaghaltais Chatharra (Alba) 1982 / Iarrtasan airson ceadachdan do dhràibhearan / oibrichean chàraichean airson fastadh prìobhaideach
Share this agenda point
  1. Webcast Finished