Corporate Resources Committee - 20 November 2019 - Wed, 20 Nov 2019 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Corporate Resources Committee - 20 November 2019
Wed, 20 Nov 2019 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of the Meeting
Share this agenda point
Item 1 Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
Item 6 Corporate Revenue Monitoring Report to 30 September 2019 / Aithisg Sgrùdaidh Teachd-a-steach Corporra gu 30 Sultain 2019
Share this agenda point
Item 2 Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
Item 3 Good News / Naidheachdan Matha
Share this agenda point
Item 4 Appointments to Sub-Committees, Working Groups, etc / Cur an Dreuchd gu Fo-Chomataidhean, Buidhnean-obrach is eile
Share this agenda point
Item 5a Gaelic and Culture Update / Aithisg Ùrachaidh Gàidhlig agus Cultair
Share this agenda point
Item 5b Support to Royal National Mòd / Taic dhan Mhòd Nàiseanta Rìoghail
Share this agenda point
Item 6 Corporate Revenue Monitoring Report to 30 September 2019 / Aithisg Sgrùdaidh Teachd-a-steach Corporra gu 30 Sultain 2019
Share this agenda point
Item 7 Corporate Capital Monitoring Report to 30 September 2019 / Aithisg Sgrùdaidh Calpa Corporra gu 30 Sultain 2019
Share this agenda point
Item 8 Corporate Resources Service and Welfare Budget Revenue Monitoring to 30 September 2019 / Sgrùdadh Teachd-a-steach Seirbheis nan Goireasan Corporra agus Buidseat nan Sochairean gu 30 Sultain 2019
Share this agenda point
Item 9 Corporate Resources Service Capital Monitoring Report to 30 September 2019 / Aithisg Sgrùdaidh Calpa Seirbheis nan Goireasan Corporra gu 30 Sultain 2019
Share this agenda point
Item 10 Chief Executive’s Office and Members’ Revenue Monitoring Report to 30 September 2019 / Aithisg Sgrùdaidh Teachd-a-steach Oifis an Àrd-Oifigeir agus nam Ball gu 30 Sultain 2019
Share this agenda point
Item 11 Change Fund Bid: Approved Trader Scheme
Share this agenda point
Item 12a Treasury Management - Mid-Year Treasury Management Report 2019/20 Aithisg Stiùiridh Meadhan-Bliadhna an Ionmhais 2019/20
Share this agenda point
Item 12b Treasury Management – Summary of Transactions / Rianachd Ionmhais – Geàrr-chunntas Ghnothaichean
Share this agenda point
Item 13 Corporate Resources Service Quarterly Performance Report / Aithisg Choileanaidh Ràitheil Seirbheis nan Goireasan Corporra
Share this agenda point
Item 14 ICT Transformation and Network Refresh / Cruth-atharrachadh ICT agus Ùrachadh Lìonraidh
Share this agenda point
Item 15 Commercial Board: Minutes of Meetings / Bòrd Malairteach: Geàrr-chunntasan Choinneamhan
Share this agenda point
Item 16 Minutes of Meetings / Geàrr-chunntasan Choinneamhan
Share this agenda point
  1. Webcast Finished