Highland Licensing Board - 3 December 2019 - Tue, 3 Dec 2019 - 1:00 pm - Highland Council Webcasting

Highland Licensing Board - 3 December 2019
Tue, 3 Dec 2019 - 1:00 pm 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Apologies for absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of interest / Foillseachaidhean com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of minutes / Dearbhadh a’ gheàrr-chunntais
Share this agenda point
8.2 Applicant: Greene King Brewing and Retailing Limited (HLB/113/19)
Share this agenda point
4. Licensing (Scotland) Act 2005 Licences granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh (HLB/108/19)
Share this agenda point
5. Licensing (Scotland) Act 2005 Occasional licences and extended hours granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan Corra-uair agus uairean sìnte a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh (HLB/109/19)
Share this agenda point
6.1 Applicant: Lydie Renee Bacquillon, Viewmount (HLB/110/19)
Share this agenda point
7.1 Applicant: T J Morris (Scot) Ltd (HLB/111/19)
Share this agenda point
8.1 Applicant: Drumossie Hotel Ltd (HLB/112/19)
Share this agenda point
8.2 Applicant: Greene King Brewing and Retailing Limited (HLB/113/19)
Share this agenda point
8.3 Applicant: Diageo Scotland Limited, per Morton Fraser (HLB/114/19)
Share this agenda point
8.4 Applicant: Black Isle Brewing Company Limited (HLB/115/19)
Share this agenda point
9. Surrender of premises licence / Gèilleadh ceadachd togalaich
Share this agenda point
9.1 Premises: The Steading Bistro, Achtercairn, Gairloch
Share this agenda point
  1. Webcast Finished