Highland Licensing Board - 5 November 2019 - Tue, 5 Nov 2019 - 1:00 pm - Highland Council Webcasting

Highland Licensing Board - 5 November 2019
Tue, 5 Nov 2019 - 1:00 pm 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Apologies for absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of interest / Foillseachaidhean com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of minutes / Dearbhadh a’ gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Licensing (Scotland) Act 2005 Licences granted under delegated powers Achd Ceadachd (Alba) 2005 / Ceadachdan a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh
Share this agenda point
5. Licensing (Scotland) Act 2005 Occasional licences and extended hours granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan Corra-uair agus uairean sìnte a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh
Share this agenda point
6. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for new premises licence / Achd na Ceadachd (Alba) 2005 Larrtas airson cheadachdan thogalaichean ura
Share this agenda point
6.1 Applicant: Antonio Bendetto Vastano HLB/102/19
Share this agenda point
6.2 Applicant: Mary I M Dobson HLB/103/19
Share this agenda point
7. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for provisional premises licences / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtas airson ceadachdan thogalaichean le cumha
Share this agenda point
7.1 Applicant: Molo Hotels (Inverness) Limited HLB/104/19
Share this agenda point
7.2 Applicant: The Co-operative Group Food Limited per Hill Brown Licensing HLB/105/19
Share this agenda point
8. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for variation (major) to premises licences / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtasan airson Caochladh (Mòr) a thaobh ceadachdan thogalaichean
Share this agenda point
8.1 Applicant: Whitbread Group plc HLB/106/19
Share this agenda point
8.2 Applicant: Royal Dornoch Golf Club, Golf Road, Dornoch, IV25 3LW HLB/107/19
Share this agenda point
8.1 Applicant: Whitbread Group plc HLB/106/19
Share this agenda point
  1. Webcast Finished