Highland Licensing Board - 1 October 2019 - Tue, 1 Oct 2019 - 1:00 pm - Highland Council Webcasting

Highland Licensing Board - 1 October 2019
Tue, 1 Oct 2019 - 1:00 pm 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Apologies for absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of interest / Foillseachaidhean com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of minutes / Dearbhadh a’ gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Licensing (Scotland) Act 2005 Licences granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh
Share this agenda point
5. Licensing (Scotland) Act 2005 Occasional licences and extended hours granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan Corra-uair agus uairean sìnte a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh
Share this agenda point
6. Chief Constable’s Report 2018 to 2019 / Aithisg an Àrd-Chonstabail 2018 gu 2019
Share this agenda point
7. Festive Period Dates 2019/2020 / Cinn-latha Ràithe na Nollaige 2019-2020
Share this agenda point
8. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for new premises licences / Achd na Ceadachd (Alba) 2005 Larrtas airson cheadachdan thogalaichean ura
Share this agenda point
8.1 Applicant: Cairngorm Mountain (Scotland) Ltd HLB/080/19
Share this agenda point
8.2 Applicant: Highfern Ltd HLB/081/19
Share this agenda point
8.3 Applicant: Partnership of Anika Schulz and Andreas Schulz HLB/082/19
Share this agenda point
8.4 Applicant: Nautilius Gin Foundry Ltd HLB/083/19
Share this agenda point
8.5 Applicant: Greg Hooker HLB/084/19
Share this agenda point
9. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for provisional premises licences / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtas airson ceadachdan thogalaichean le cumha
Share this agenda point
9.1 Applicant: The Cairngorm Brewing Company Ltd HLB/085/19
Share this agenda point
9.2 Applicant: Siu Ping Liu, 49 High Street HLB/086/19
Share this agenda point
9.3 Applicant: Cairngorm Gin Company Limited HLB/087/19
Share this agenda point
9.4 Applicant: Andrea Bristow per Inn Business (Scotland) Limited HLB/088/19
Share this agenda point
9.5 Applicant: Lochinver Larder Limited HLB/089/19
Share this agenda point
10. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for variation (major) to premises licences / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtasan airson Caochladh (Mòr) a thaobh ceadachdan thogalaichean
Share this agenda point
10.1 Applicant: JD Wetherspoon (Scot) Ltd HLB/090/19
Share this agenda point
10.2 Applicant: Aldi Stores Limited, Holly Lane HLB/091/19
Share this agenda point
10.3 Applicant: The Edinburgh Woollen Mill Limited HLB/092/19
Share this agenda point
10.4 Applicant: The Edinburgh Woollen Mill Limited HLB/093/19
Share this agenda point
10.5 Applicant: The Edinburgh Woollen Mill Limited HLB/094/19
Share this agenda point
10.6 Applicant: The Edinburgh Woollen Mill Limited HLB/095/19
Share this agenda point
10.7 Applicant: The Star Inn (Ardersier) Ltd HLB/096/19
Share this agenda point
10.8 Applicant: Edinburgh Woollen Mill Limited HLB/097/19
Share this agenda point
10.9 Applicant: Maurice Vallely per MacPhee and Partners HLB/098/19
Share this agenda point
10.10 Applicant: The Edinburgh Woollen Mill Limited HLB/099/19
Share this agenda point
11. Surrender of premises licence / Gèilleadh ceadachd togalaich
Share this agenda point
12. Appointment of Chair / Suidheachadh de Chathraiche
Share this agenda point
  1. Webcast Finished