Corporate Resources Committee - 28 August 2019 - Wed, 28 Aug 2019 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Corporate Resources Committee - 28 August 2019
Wed, 28 Aug 2019 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Item 1 Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
Item 2 Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
Item 3 Recess Powers / Cumhachdan Fosaidh
Share this agenda point
Item 4 Good News / Naidheachdan Matha
Share this agenda point
Item 5 (a) Gaelic Language Act Implementation Fund / Maoin Buileachaidh Achd na Gàidhlig
Share this agenda point
Item 6 Corporate Revenue Monitoring Report to 30 June 2019 / Aithisg Sgrùdaidh Teachd-a-steach Corporra gu 31 Dùbhlachd 2019
Share this agenda point
Item 7 Corporate Capital Monitoring Report to 30 June 2019 / Aithisg Sgrùdaidh Calpa Corporra gu 31 Dùbhlachd 2019
Share this agenda point
Item 8 Corporate Resources Service and Welfare Budget Revenue Monitoring to 30 June 2019 / Sgrùdadh Teachd-a-steach Seirbheis nan Goireasan Corporra agus Buidseat nan Sochairean gu 31 Dùbhlachd 2019
Item 9 Corporate Resources Service Capital Monitoring Report to 30 June 2019 / Aithisg Sgrùdaidh Calpa Seirbheis nan Goireasan Corporra gu 31 Dùbhlachd 2019
Item 10 Chief Executive’s Office and Members’ Revenue Monitoring Report to 30 June 2019 / Aithisg Sgrùdaidh Teachd-a-steach Oifis an Àrd-Oifigeir agus nam Ball gu 31 Dùbhlachd 2019
Item 11 (a) Treasury Management - Summary of Transactions / Geàrr-chunntas Ghnothaichean
Item 12 Annual Health, Safety and Wellbeing Report 2018/19 / Aithisg Bhliadhnail Slàinte, Sàbhailteachd agus Sunnd 2018/19
Item 13 ICT Transformation and Network Refresh / Cruth-atharrachadh ICT agus Ùrachadh Lìonraidh
Item 14 Corporate Workforce Plan 2019/20 / Ro-innleachd Dealbhadh Sgioba-obrach
Item 15 Bunsgoil Shleite 1140 hours Nursery Provision / Solar 1140 uairean Sgoil-àraich Bun-Sgoil Shlèite
Share this agenda point
Item 16 Commercial Board: Minutes of Meetings / Bòrd Malairteach: Geàrr-chunntasan Choinneamhan
Item 17i Minutes of Meetings - Staff Partnership Forum 9 August 2019
Share this agenda point
Item 17ii Minutes of Meetings - Central Safety Committee 9 August 2019
Share this agenda point
17iii Minutes of Meeting - Appeals Committee 30 May/10 June/5 August
Share this agenda point
17iv Minutes of Meeting - Employment Release Sub Committee 30 May 2019
Share this agenda point
Slide selection