Highland Council (Special Meeting) / Highland Council - 5 September 2019 - Thu, 5 Sep 2019 - 10:00 am - Highland Council Webcasting

Highland Council (Special Meeting) / Highland Council - 5 September 2019
Thu, 5 Sep 2019 - 10:00 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Special - Item 1 Calling of The Role and Apologies for Absence / Gairm a’ Chlàir agus Leisgeulan
Share this agenda point
Special - Item 2 Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
Special - Item 3 Review of the Highland Scheme of Establishment for Community Councils 2018/19 / Ath-sgrùdadh air Sgeama Stèidheachaidh na Gàidhealtachd airson Chomhairlean Coimhearsnachd 2018/19
Share this agenda point
Special - Item 3 Review of the Highland Scheme of Establishment for Community Councils 2018/19 / Ath-sgrùdadh air Sgeama Stèidheachaidh na Gàidhealtachd airson Chomhairlean Coimhearsnachd 2018/19
Share this agenda point
Item 1 Calling of The Role and Apologies for Absence / Gairm a’ Chlàir agus Leisgeulan
Share this agenda point
Item 2 Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
Item 3 Membership of Council / Ballrachd na Comhairle
Share this agenda point
Item 4 Recess Powers / Cumhachdan Fosaidh
Share this agenda point
Item 6 Confirmation of Minutes / Daingneachadh a’ Gheàrr-chunntais
Share this agenda point
Item 7 Minutes of Meetings of Committees / Geàrr-chunntasan Choinneamhan Chomataidhean
Share this agenda point
Item 8 Recruitment Panel - Executive Chief Officers / Pannal Fastaidh – Prìomh Oifigearan Gnìomhach
Share this agenda point
Item 9 Membership of Committees, etc / Ballarachd Chomataidhean, msaa
Share this agenda point
Item 12 Annual Fire Report/Presentation / Aithisg/Taisbeanadh Bliadhnail Smàlaidh
Share this agenda point
Item 13 Organisational Transformation and Transition / Plana Cruth-atharrachaidh agus Eadar-ghluasadan Eagrachail
Share this agenda point
Item 14 Corporate Plan 2019-22 – Finalising Targets / Phlana Chorporra 2019-22 - Toirt Thargaidean gu Crìch
Share this agenda point
Item 15 Annual Corporate Performance Report / Aithris Choileanaidh Bhliadhnail
Share this agenda point
Item 5 Presentation - Wester Ross Biosphere / Taisbeanadh – Bith-chruinne Rois an Iar
Share this agenda point
Item 10i Question Time / Àm Ceiste - Mr J McGillivray
Share this agenda point
Item 10ii Question Time / Àm Ceiste - Mr J McGillivray
Share this agenda point
Item 10iii Question Time / Àm Ceiste - Mr A Baxter
Share this agenda point
Item 10iv Question Time / Àm Ceiste - Mr D Louden
Share this agenda point
Item 10v Question Time / Àm Ceiste - Mr D Louden
Share this agenda point
Item 10vi Question Time / Àm Ceiste - Mr C Fraser
Share this agenda point
Item 11 Notices of Motion / Brathan Gluasaid
Share this agenda point
Item 17 Preparedness for EU Exit / Deasalachd airson an t-Aonadh Eòrpach Fhàgail
Share this agenda point
Item 11 Notices of Motion / Brathan Gluasaid
Share this agenda point
Item 16 Revenue Budget Strategy 2020/21 to 2022/23 / Ro-innleachd Buidseit Teachd-a-steach 2020/21 2022/23
Share this agenda point
Item 17 Preparedness for EU Exit / Deasalachd airson an t-Aonadh Eòrpach Fhàgail
Share this agenda point
Item 18 Change Strategy and Change Fund Phase 4 / Cunntas às Ùr mun Ro-innleachd Atharrachaidh agus Tagraidhean don Mhaoin Atharrachaidh
Share this agenda point
Item 18 Change Strategy and Change Fund Phase 4 / Cunntas às Ùr mun Ro-innleachd Atharrachaidh agus Tagraidhean don Mhaoin Atharrachaidh
Share this agenda point
Item 19 Crown Estate Scotland / Oighreachd Crùin na h-Alba
Share this agenda point
Item 20 Adoption of West Highland and Islands Local Development Plan / Gabhail ri Plana Leasachaidh Ionadail na Gàidhealtachd an Iar agus nan Eilean
Share this agenda point
Item 21 Members’ Training and Development Programme / Prògram Trèanaidh agus Leasachaidh Bhall
Share this agenda point
Item 22 Review of Polling Districts and Polling Places 2018-19 / Ath-sgrùdadh air Sgìrean Bhòtaidh agus Àiteachan Bhòtaidh 2018-19
Share this agenda point
Item 23 Review of Standing Orders Relating to the Conduct of Meetings / Ath-sgrùdadh air Òrdughan Seasmhach a’ Buntainn ri Stiùireadh Choinneamhan
Share this agenda point
Item 24 Climate Change Panel /Pannal Atharrachadh Gnàth-shìde – Ballrachd
Share this agenda point
Item 25 Appointment of Depute Clerk to the Highland Licensing Board / Cur Iar-Chlèireach an Dreuchd do Bhòrd Cheadachd na Gàidhealtachd
Share this agenda point
Item 26 Appointments to Other Bodies / Cur an Dreuchd gu Buidhnean Eile
Share this agenda point
Item 27 Arrangements for Special Meeting of the Council – Planning Applications - Large Scale Developments / Ullachaidhean airson Coinneamh Shònraichte den Chomhairle – Iarrtasan Dealbhaidh – Leasachaidhean Mòra
Share this agenda point
Item 28 Deeds Executed / Sgrìobhainnean Lagha a Bhuilicheadh
Share this agenda point
Item 29 Exclusion of the Public / Às-dùnadh a’ Phobaill
Share this agenda point
  1. Webcast Finished