Highland Licensing Board - 6 August 2019 - Tue, 6 Aug 2019 - 1:00 pm - Highland Council Webcasting

Highland Licensing Board - 6 August 2019
Tue, 6 Aug 2019 - 1:00 pm 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Apologies for absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of interest / Foillseachaidhean com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of minutes / Dearbhadh a’ gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Licensing (Scotland) Act 2005 Licences granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLB/065/19
Share this agenda point
5. Licensing (Scotland) Act 2005 Occasional licences and extended hours granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan Corra-uair agus uairean sìnte a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLB/066/19
Share this agenda point
6. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for new premises licences / Achd na Ceadachd (Alba) 2005 Larrtas airson cheadachdan thogalaichean ura
Share this agenda point
6.1 Applicant: Cara Grey HLB/067/19
Share this agenda point
6.2 Applicant: The Green Screen Diner Limited HLB/068/19
Share this agenda point
6.3 Applicant: Baoighill Aoigheachd Ltd HLB/069/19
Share this agenda point
7. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for provisional premises licences / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtas airson ceadachdan thogalaichean le cumha
Share this agenda point
7.1 Applicant: The Highland Cinema HLB/070/19
Share this agenda point
8. Licensing (Scotland) Act 2005 Applications for variation (major) to premises licences / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Iarrtasan airson Caochladh (Mòr) a thaobh ceadachdan thogalaichean
Share this agenda point
8.1 Applicant: WKW Partnership Ltd, 32A Hamilton Street, Saltcoats, Ayrshire, KA21 5DS HLB/071/19
Share this agenda point
8.2 Applicant: Jane Dolina Wilson, 65 Cradlehall Park, Inverness, IV2 5DA HLB/072/19
Share this agenda point
8.3 Applicant: Platform Public Relations Limited, The Old Station, Station Road, Beauly, IV4 7EG per MacDonald Licensing, 21a Rutland Square, Edinburgh, EH1 2BB HLB/073/19
Share this agenda point
8.4 Applicant: Priory Hotels Ltd, The Square, Beauly, IV4 7BX HLB/074/19
Share this agenda point
8.5 Applicant: Mars Black Sheep Hotels Limited, per Twin Deer Law, Lochaber Rural Complex, Fort William, PH33 6SQ HLB/075/19
Share this agenda point
8.6 Applicant: Wickman Hotels Limited HLB/076/19
Share this agenda point
8.7 Applicant: Mars Highlands Development Limited, per Twin Deer Law, Lochaber Rural Complex, Fort William, PH33 6SQ HLB/077/19
Share this agenda point
9. Surrender of premises licence / Gèilleadh ceadachd togalaich
Share this agenda point
9.1 Premises: Knocktulchan Lodge
Share this agenda point
9.2 Premises: Inverness College UHI
Share this agenda point
9.3 Premises: Ackergill Tower, Ackergill
Share this agenda point
  1. Webcast Finished