Highland Licensing Board - 25 June 2019 - Tue, 25 Jun 2019 - 1:00 pm - Highland Council Webcasting

Highland Licensing Board - 25 June 2019
Tue, 25 Jun 2019 - 1:00 pm 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Apologies for absence / Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of interest / Foillseachaidhean com-pàirt
Share this agenda point
3. Confirmation of minutes / Dearbhadh a’ gheàrr-chunntais
Share this agenda point
4. Licensing (Scotland) Act 2005 Licences granted under delegated powers / Achd Ceadachd (Alba) 2005 Ceadachdan a bhuilicheadh fo ùghdarras air a thiomnadh HLB/057/19)
Share this agenda point
6. Consultation on reviewing the fee for occasional licences and considering a limit on the number and duration of occasional licences/ Co-chomhairle mu bhith ag ath-sgrùdadh na cosgais a thaobh cheadachdan airson thachartasan agus beachdachadh air cuingealachadh a chur air àireamh is ùine cheadachdan airson thachartasan (HLB/059/19)
Share this agenda point
7. The Highland Licensing Board Annual Financial Report 2018/19 / Aithisg Ionmhasail Bhliadhnail Bòrd Ceadachd na Gàidhealtachd 2018/19 (HLB/060/19)
Share this agenda point
8. The Highland Licensing Board Annual Functions Report 2018-19 / Aithisg Dhreuchdan Bhliadhnail Bòrd Ceadachd na Gàidhealtachd 2018/19 (HLB/061/19)
Share this agenda point
9.1 Applicant: Lorraine Elliot (HLB/062/19)
Share this agenda point
9.2 Applicant: Christopher Watkiss (HLB/063/19)
Share this agenda point
9.3 Applicant: Mars Black Sheep Hotels Limited (HLB/064/19)
Share this agenda point
  1. Webcast Finished