Corporate Resources Committee - 23 May 2019 - Thu, 23 May 2019 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Corporate Resources Committee - 23 May 2019
Thu, 23 May 2019 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Meeting
Share this agenda point
1. Apologies for Absence/Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest/Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Good News/Naidheachdan Matha
Share this agenda point
4. Gaelic and Culture Update/Aithisg Ùrachaidh Gàidhlig agus Cultair
Share this agenda point
5. Corporate Revenue Near Final Monitoring Report for 2018/19/Aithisg Sgrùdaidh Iar-Dheireannach Teachd-a-steach Corporra airson 2018/19
Share this agenda point
6. Corporate Capital Monitoring Final Monitoring Report for 2018/19/Aithisg Sgrùdaidh Dheireannach Calpa Corporra airson 2018/19
Share this agenda point
7. Corporate Resources Service and Welfare Budget – Near Final Revenue Monitoring for 2018/19/ Buidseat Seirbheis nan Goireasan Corporra agus nan Sochairean – Sgrùdadh Ionmhasail Iar-Dheireannach airson 2018/19
Share this agenda point
8. Corporate Resources Service Capital Near Final Monitoring Report for 2018/19/Aithisg Sgrùdaidh Iar-Dheireannach Calpa Seirbheis nan Goireasan Corporra airson 2018/19
Share this agenda point
9. Chief Executive’s Office and Members’ Near Final Revenue Monitoring Report 2018/19/ Aithisg Sgrùdaidh Iar-Dheireannach Teachd-a-steach Oifis an Àrd-Oifigeir agus nam Ball airson 2018/19
Share this agenda point
10. Chief Executive’s Office Service Plan/ Plana Seirbheis Oifis an Àrd-Oifigeir
Share this agenda point
11. Trading Standards – Review of Activity and Proposed Plan for 2019/20/ Inbhean Malairt – Ath-sgrùdadh air Gnìomhan agus Plana a Thathar a’ Moladh airson 2019/20
Share this agenda point
12. Treasury Management - Summary of Transactions/Rianachd Ionmhais - Geàrr-chunntas Ghnothaichean
Share this agenda point
13. Corporate Resources Service Quarterly Performance Report/ Aithisg Choileanaidh Ràitheil Seirbheis nan Goireasan Corporra
Share this agenda point
14. Corporate Resources Service Plan/Plana Seirbheis nan Goireasan Corporra
Share this agenda point
15. ICT Transformation and Network Refresh/ Cruth-atharrachadh ICT agus Ùrachadh Lìonraidh
Share this agenda point
16. Commercial Board: Minutes of Meetings/Bòrd Malairteach: Geàrr-chunntasan Choinneamhan
Share this agenda point
17.i Appeals Committee Minutes
Share this agenda point
17.ii Staff Partnership Forum Minutes - 3 May 2019
Share this agenda point
17.iii Central Safety Committee Minutes - 3 May 2019
Share this agenda point
  1. Webcast Finished
Slide selection