Environment, Development and Infrastructure Committee - 7 November 2019 - Thu, 7 Nov 2019 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Environment, Development and Infrastructure Committee - 7 November 2019
Thu, 7 Nov 2019 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Item 1 Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
Item 2 Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
Item 3 Good News / Naidheachdan Matha
Share this agenda point
Item 5 Development and Infrastructure Service Revenue Budget 2019/2020 / Buidseat Teachd-a-steach Seirbheis an Leasachaidh agus a’ Bhun-structair 2019/2020
Share this agenda point
Item 8 Regeneration and Economy / Ath-ùrachadh agus Eaconamaidh
Share this agenda point
Item 6 Capital Expenditure Monitoring Report / Aithisg Sgrùdaidh Caiteachais Chalpa
Share this agenda point
Item 7 Planning Performance Framework - Quarter 2 Performance Review / Frèam Coileanaidh Dealbhaidh - Ath-sgrùdadh Coileanaidh Cairteal 2
Share this agenda point
Item 8 Regeneration and Economy / Ath-ùrachadh agus Eaconamaidh
Share this agenda point
Item 8 Regeneration and Economy / Ath-ùrachadh agus Eaconamaidh
Share this agenda point
Item 9 Inverness and Highland City Region Deal Update / Cunntas às Ùr mu Chùmhnant Baile-Roinne Inbhir Nis
Share this agenda point
Item 10 A9/A96 Inshes to Smithton Road Scheme (East Link) / Sgeama A9/A96 nan Innseagan gu Baile a’ Ghobhainn (Ceangal Sear)
Share this agenda point
Item 11 Community Asset Transfer Requests / Gluasad So-mhaoin Choimhearsnachd
Share this agenda point
Item 12 BT Payphone Consultation / Co-chomhairle Fòn BT
Share this agenda point
Item 13 Annual Report under Public Bodies Climate Change Duties 2018/19 / Aithisg Bhliadhnail fo Dhleastanasan Atharrachadh Gnàth-shìde nam Buidhnean Poblach 2018/19
Share this agenda point
Item 4 VisitScotland – Tourism Presentation / VisitAlba – Taisbeanadh Turasachd
Share this agenda point
Item 4 VisitScotland – Tourism Presentation / VisitAlba – Taisbeanadh Turasachd
Share this agenda point
Item 20 Residual Waste Project Update/ Ro-innleachd Sgudail
Share this agenda point
Item 11 Community Asset Transfer Requests / Gluasad So-mhaoin Choimhearsnachd
Share this agenda point
Item 12 BT Payphone Consultation / Co-chomhairle Fòn BT
Share this agenda point
Item 13 Annual Report under Public Bodies Climate Change Duties 2018/19 / Aithisg Bhliadhnail fo Dhleastanasan Atharrachadh Gnàth-shìde nam Buidhnean Poblach 2018/19
Share this agenda point
Item 14 Strategic Housing Investment Plan / Plana Tasgaidh Taigheadais Ro-innleachdail
Share this agenda point
Item 15 Flood Scheme Updates and Future Options / Cunntas às Ùr mu Sgeama Thuiltean agus Roghainnean san Àm ri Teachd
Share this agenda point
Item 16 National Transport Strategy – Consultation Response / Ro-innleachd Còmhdhail Nàiseanta
Share this agenda point
Item 17 Community Services Revenue Budget Monitoring Report / Aithisg Sgrùdaidh Buidseat Teachd-a-steach nan Seirbheisean Coimhearsnachd
Share this agenda point
Item 18 Community Services Performance Report - 1 April to 30 September 2019 / Aithisg Coileanaidh nan Seirbheisean Coimhearsnachd – 1 Giblean gu 30 Sultain 2019
Share this agenda point
Item 19 Northern Roads Collaboration Joint Committee – Annual Report /Co-Chomataidh Co-obrachadh nan Rathaidean a Tuath – Aithisg Bhliadhnail
Share this agenda point
Item 21 Road Structures – Annual Report / Structaran Rathaid – Aithisg Bhliadhnail
Share this agenda point
Item 22 Use of Recycled Plastic In Road Surfacing Materials / Cleachdadh Plastaig Ath-chuairtichte ann an Stuthan Uachdarachaidh Rathaid
Share this agenda point
Item 23 Award of Community Transport Grants / Tabhartasan Còmhdhail Coimhearsnachd
Share this agenda point
Item 24 Off Street Car Parking - Progress / Parcadh Chàraichean Far-Sràide – Adhartas
Share this agenda point
Item 25 Air Quality and National Clean Air Day 2020 / Càileachd Èadhair agus Latha Nàiseanta an Èadhair Ghlain 2020
Share this agenda point
Item 26 Scottish Government Consultation on the Control of Dogs (Scotland) Act 2010 / Co-chomhairle Riaghaltas na h-Alba mu Achd Smachd air Coin (Alba) 2010
Share this agenda point
Item 27 Appointments to Sub-Committees etc / Cur an Dreuchd gu Fo-Chomataidhean is eile
Share this agenda point
Item 28 Minutes / Geàrr-chunntas
Share this agenda point
  1. Webcast Finished