Pensions Committee/Pension Board
Thu, 28 Feb 2019 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Webcast
Share this agenda point
1. Apologies for Absence/Leisgeulan
Share this agenda point
2.Declarations of Interest/Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3.Pension Fund Contributions and Administration/Tabhartasan agus Rianachd Maoin Peinnsein
Share this agenda point
4. Administration Strategy Statement /Discretionary policies /Overpayment of Pension/Aithris Ro-innleachd Rianachd/Poileasaidhean Fo Ùghdarras/Tar-phàigheadh Peinnsein
Share this agenda point
5. Risk Management Update/Fios às Ùr mu Rianachd Chunnairt
Share this agenda point
6. Annual Audit Plan 2018/19 (External Audit Report)/Plana Sgrùdaidh Bliadhnail 2018/19 (Aithisg Sgrùdaidh bhon Taobh A-muigh)
Share this agenda point
7. Investment Sub Committee: Minutes of Meeting/Fo-chomataidh Tasgaidh: Geàrr-chunntas na Coinneimh
Share this agenda point
8. Membership of Investment Sub-Committee/Ballrachd na Fo-Chomataidh Tasgaidh
Share this agenda point
  1. Webcast Finished