City of Inverness Area Committee - 21 November 2019 - Thu, 21 Nov 2019 - 10:00 am - Highland Council Webcasting

City of Inverness Area Committee - 21 November 2019
Thu, 21 Nov 2019 - 10:00 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of Webcast
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
7. Town Centre Fund / Maoin Meadhan a’ Bhaile
Share this agenda point
1. Apologies for Absence / Leisgeulan
Share this agenda point
3. Presentation – Making Inverness One of the UK’s First Gigabit Cities / Taisbeanadh – A’ toirt Inbhir Nis an lùib ciad bhailtean gigabit na RA
Share this agenda point
4. Scottish Fire and Rescue – Area Performance Report / Smàladh is Teasairginn na h-Alba – Aithisg Coileanaidh Sgìreil
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
5. Housing Performance Report – 1 April 2019 to 30 September 2019 / Aithisg Coileanaidh Taigheadais – 1 Giblean 2019 gu 30 Sultain 2019
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
5. Housing Performance Report – 1 April 2019 to 30 September 2019 / Aithisg Coileanaidh Taigheadais – 1 Giblean 2019 gu 30 Sultain 2019
8. Victorian Market, Inverness – Business Plan – Market Hall/Fish Hall Transformation - Inverness Common Good Fund / Margadh Bhictòrianach, Inbhir Nis – Plana Gnothachais – Cruth atharrachadh Talla na Margaidh/Talla an Èisg – Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis
8. Victorian Market, Inverness – Business Plan – Market Hall/Fish Hall Transformation - Inverness Common Good Fund / Margadh Bhictòrianach, Inbhir Nis – Plana Gnothachais – Cruth atharrachadh Talla na Margaidh/Talla an Èisg – Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis
8. Victorian Market, Inverness – Business Plan – Market Hall/Fish Hall Transformation - Inverness Common Good Fund / Margadh Bhictòrianach, Inbhir Nis – Plana Gnothachais – Cruth atharrachadh Talla na Margaidh/Talla an Èisg – Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis
6. Torvean and Inverness Campus Sports Provision – Developer Contributions / Solar Spòrs Campas Thòrr Bheathain agus Inbhir Nis – Tabhartasan Luchd-leasachaidh
7. Town Centre Fund / Maoin Meadhan a’ Bhaile
Share this agenda point
9. Inverness Common Good Fund / Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis
Share this agenda point
9a. Financial Monitoring and Capital Projects / Sgrùdadh Ionmhasail agus Pròiseactan Calpa
Share this agenda point
9b. Inverness Common Good Fund – Annual Report 2018/19 / Fo-Chomataidh Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis – Aithisg Bhliadhnail 2018/19
Share this agenda point
9c. Grants Applications over £10,000 / Iarrtasan Tabhartais thar £10,000
Share this agenda point
9d. Inverness City Arts - Annual Report / Ath-sgrùdadh Bliadhnail/Plana-gnìomh Ealain Baile Inbhir Nis
Share this agenda point
10. Street Naming Report / Aithisg Ainmeachadh Sràide
Share this agenda point
11. Minutes / Geàrr-chunntas
Share this agenda point
11ia. Victorian Market Stakeholder Management Group 13 August 2019
Share this agenda point
11ib. Victorian Market Stakeholder Management Group held 10 September 2019
11iia. City of Inverness Area Committee 20 August 2019
Share this agenda point
11iib. City of Inverness Area Committee 29 August 2019
Share this agenda point
11iiia. Inverness City Arts Working Group 27 August 2019
Share this agenda point
11iiib. Inverness City Arts Working Group 17 September 2019
Share this agenda point
11iiic. Inverness City Arts Working Group 6 November 2019
Share this agenda point
11iv. Inverness Common Good Fund Sub-Committee 4 November 2019
Share this agenda point
  1. Webcast Finished