City of Inverness Area Committee - 29 August - Thu, 29 Aug 2019 - 10:00 am - Highland Council Webcasting

City of Inverness Area Committee - 29 August
Thu, 29 Aug 2019 - 10:00 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Apologies for Absence/Leisgeulan
Share this agenda point
9. Winter Maintenance Plan 2019/20/Plana Obair-gleidhidh Geamhraidh 2019/20
Share this agenda point
2. Declarations of Interest/Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Recess Powers/Cumhachdan Fosaidh
Share this agenda point
4. Presentation – Inverness Castle Project Update/Taisbeanadh – Cunntas às Ùr mu Phròiseact Caisteal Inbhir Nis
Share this agenda point
5. Police – Area Performance Summary Report/Poileas – Geàrr-aithisg Coileanadh Sgìreil
Share this agenda point
11a. Inverness Common Good Fund- Review of Priorities /Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis- Ath-sgrùdadh Phrìomhachasan
Share this agenda point
11e. Inverness Common Good Fund-Victorian Market –Market Hall Redesign Inverness-Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis- Margaid Bhictòrianach, Ath-dhealbhadh Talla na Margaid, Inbhir Nis
Share this agenda point
11f. Inverness Common Good Fund-Inverness Events and Festivals - Review of 2019-20 to date and proposals for 2020-21-Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis-Tachartasan agus Fèisean Inbhir Nis- Ath-sgrùdadh 2019-20 gu ruige seo agus molaidhean airson 2020-21
Share this agenda point
13iia. Victorian Market Stakeholder Management 14 May.
Share this agenda point
11b. Inverness Common Good Fund-Discretionary Scheme for Winter Payments 2019/20-Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis- Sgeama fo Ùghdarras airson Phàighidhean Geamhraidh 2019/20
Share this agenda point
11c. Inverness Common Good Fund Sub Committee – Annual Report 2018/2019-Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis- Fo-Chomataidh na Maoin Maith Choitchinn – Aithisg Bhliadhnail 2018/19
Share this agenda point
11d. Inverness Common Good Fund-Victorian Market Annual Report - Action Plan – Annual Review-Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis- Margaid Bhictòrianach – Plana Gnìomha – Ath-sgrùdadh Bliadhnail
Share this agenda point
11d. Inverness Common Good Fund-Victorian Market Annual Report - Action Plan – Annual Review-Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis- Margaid Bhictòrianach – Plana Gnìomha – Ath-sgrùdadh Bliadhnail
Share this agenda point
11e. Inverness Common Good Fund-Victorian Market –Market Hall Redesign Inverness-Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis- Margaid Bhictòrianach, Ath-dhealbhadh Talla na Margaid, Inbhir Nis
Share this agenda point
11c. Inverness Common Good Fund Sub Committee – Annual Report 2018/2019-Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis- Fo-Chomataidh na Maoin Maith Choitchinn – Aithisg Bhliadhnail 2018/19
Share this agenda point
11d. Inverness Common Good Fund-Victorian Market Annual Report - Action Plan – Annual Review-Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis- Margaid Bhictòrianach – Plana Gnìomha – Ath-sgrùdadh Bliadhnail
Share this agenda point
11e. Inverness Common Good Fund-Victorian Market –Market Hall Redesign Inverness-Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis- Margaid Bhictòrianach, Ath-dhealbhadh Talla na Margaid, Inbhir Nis
Share this agenda point
11e. Inverness Common Good Fund-Victorian Market –Market Hall Redesign Inverness-Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis- Margaid Bhictòrianach, Ath-dhealbhadh Talla na Margaid, Inbhir Nis
Share this agenda point
11f. Inverness Common Good Fund-Inverness Events and Festivals - Review of 2019-20 to date and proposals for 2020-21-Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis-Tachartasan agus Fèisean Inbhir Nis- Ath-sgrùdadh 2019-20 gu ruige seo agus molaidhean airson 2020-21
Share this agenda point
11g. Inverness Common Good Fund-Financial Monitoring and Capital Projects-Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis-Sgrùdadh Ionmhasail agus Pròiseactan Calpa
Share this agenda point
11h. Inverness Common Good Fund-Grants Applications over £10,000-Maoin Math Coitcheann Inbhir Nis-Iarrtasan Tabhartais thar £10,000
Share this agenda point
6. A9/A82 Longman Junction Improvement scheme – Preferred option consultation Summer 2019/Sgeama Leasachaidh Ceann-rathaid an Longman A9/A82 – Co-chomhairle mun roghainn as fheàrr, Samhradh 2019
Share this agenda point
7. Investing in Inverness and Area – Capital Projects/Tasgadh ann an Inbhir Nis agus a Sgìre – Pròiseactan Calpa
Share this agenda point
8. Housing Performance Report – 1 April to 30 June 2019/Aithisg Dèanadais Taigheadais – 1 Giblean gu 30 An t-Òg mhios 2019
Share this agenda point
8. Housing Performance Report – 1 April to 30 June 2019/Aithisg Dèanadais Taigheadais – 1 Giblean gu 30 An t-Òg mhios 2019
Share this agenda point
9. Winter Maintenance Plan 2019/20/Plana Obair-gleidhidh Geamhraidh 2019/20
Share this agenda point
10. Remote Mower Options/Roghainnean Lomaire-feòir Cèin
Share this agenda point