Audit & Scrutiny Committee - 28 November 2019 - Thu, 28 Nov 2019 - 10:30 am - Highland Council Webcasting

Audit & Scrutiny Committee - 28 November 2019
Thu, 28 Nov 2019 - 10:30 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
Start of the Meeting
Share this agenda point
Item 2 Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
Item 3.a. Internal Audit Reviews and Progress Report / Ath-bhreithneachaidhean In-sgrùdaidh agus Aithisg Adhartais
Share this agenda point
Item 3.b. City Region Deal - verbal update
Share this agenda point
Item 3.a. Internal Audit Reviews and Progress Report / Ath-bhreithneachaidhean In-sgrùdaidh agus Aithisg Adhartais
Share this agenda point
Item 3.b. City Region Deal - verbal update
Share this agenda point
Item 4 Action Tracking Report / Aithisg a’ Leantainn Gnìomhachd
Share this agenda point
Item 5 Corporate Complaints Performance Monitoring / Adhartas Ghearanan Corporra
Share this agenda point
Item 6 Annual Report of Scottish Public Service Ombudsman Cases determined in 2018/19 / Aithisg Bhliadhnail de Chùisean Ombudsman Seirbheis Phoblach na h-Alba air an dearbhadh ann an 2018/19
Share this agenda point
Item 7 Members Survey on the Effectiveness of Audit and Scrutiny Committee / Suirbhidh Bhall mu Èifeachdas Comataidh an Sgrùdaidh
Share this agenda point
Item 8 Regulation of Investigatory Powers (Scotland) Act 2000 (RIPSA) / Achd Riaghladh Chumhachdan Sgrùdaidh (Alba) 2000 (RIPSA)
Share this agenda point
Item 9 Accounts Commission, How Councils work, Safeguarding public money: are you getting it right? / Coimisean nan Cunntasan, Mar a tha Comhairlean ag obair, A’ dìon airgead poblach: a bheil sibh ga fhaighinn ceart?
Share this agenda point
  1. Webcast Finished