Highland Council - 9 December 2019 - Mon, 9 Dec 2019 - 10:35 am - Highland Council Webcasting

Highland Council - 9 December 2019
Mon, 9 Dec 2019 - 10:35 am 

Agenda

Slides

Transcript

Map

Resources

Forums

Speakers

Votes

 
Start of webcast
Share this agenda point
1. Calling of the Roll and Apologies for Absence / Gairm a’ Chlàir agus Leisgeulan
Share this agenda point
2. Declarations of Interest / Foillseachaidhean Com-pàirt
Share this agenda point
3. Membership of the Council / Ballrachd na Comhairle
Share this agenda point
4. Quality Awards Winners and the Apprenticeship Scheme / Buannaichean nan Duaisean Inbhe agus an Sgeama Preantasachd
Share this agenda point
6. Confirmation of Minutes / Daingneachadh a’ Gheàrr-chunntais Daingneachadh a’ Gheàrr-chunntais
Share this agenda point
8. Town Centre Fund Working Group – Minutes of Meeting
Share this agenda point
9. Highland and Western Isles Valuation Joint Board / Co-Bhòrd Luachaidh na Gàidhealtachd is nan Eilean Siar
Share this agenda point
10. Climate Change Panel / Pannal Atharrachadh Gnàth-shìde
Share this agenda point
11. Tourism Working Group/Sub Committee
Share this agenda point
12. Membership of Committees/Remuneration and Appointment of new Chairs / Ballarachd Chomataidhean, msaa/Co-dhìoladh agus Cur Chathraichean Ùra an Dreuchd
Share this agenda point
13. Governance Review / Ath-sgrùdadh Riaghlachais
Share this agenda point
14. Director of Public Health (Annual Report) / Stiùiriche Slàinte Phoblach (Aithisg Bhliadhnail)
Share this agenda point
17. Resourcing the Climate & Ecological Emergency
Share this agenda point
5. Joint Presentation - Combat Stress
Share this agenda point
15. Question Time / Àm Ceiste
Share this agenda point
15 . (i) Mr A Jarvie
Share this agenda point
15. (ii) Mr B Thompson
Share this agenda point
15. (iii) Mrs M Cockburn
Share this agenda point
15. (iv) Mrs M Cockburn
Share this agenda point
15. (v) Mr C Fraser
Share this agenda point
15. (vi) Ms E Roddick
Share this agenda point
15. (vii) Mr B Boyd
Share this agenda point
15. (viii) Mr D Louden
Share this agenda point
15. (ix) Mr R MacWilliam
Share this agenda point
15. (x) Mr K Gowans
Share this agenda point
15. (xi) Ms M Smith
Share this agenda point
15. (xii) Dr I Cockburn
Share this agenda point
15. (xiii) Ms P Hadley
Share this agenda point
15. (xiv) Mr S Mackie
Share this agenda point
16. Notices of Motion / Brathan Gluasaid
Share this agenda point
16 (i) Pavement parking
Share this agenda point
16 (ii) Contract the services of an external provider
Share this agenda point
16 (iii) Playpark Budget
Share this agenda point
16 (iii) Playpark Budget
Share this agenda point
17. Resourcing the Climate & Ecological Emergency
Share this agenda point
18. Transient Visitor Levy
Share this agenda point
19. Highland Armed Forces Community Covenant Update / Aithisg Bhliadhnail Cùmhnant nam Feachdan Armaichte
Share this agenda point
20. Fostering and Adoption: Foster Carer Fees Review and Proposal / Altramadh agus Uchd-mhacachd
Share this agenda point
21. Equally Safe at Work / Co-ionannachd Sàbhailteachd aig an Obair
Share this agenda point
22. Organisational Transformation and Transition / Eadar-ghluasadan agus Cruth-atharrachadh
Share this agenda point
23. Review of the Scheme of Delegation / Ath-sgrùdadh dhen Sgeama Riochdachaidh
Share this agenda point
24. Deeds Executed / Sgrìobhainnean Lagha a Bhuilicheadh
Share this agenda point
  1. Webcast Finished